Korepetycje a podatki. Czy korepetycje są legalne?

PK
20 marca 2023 

Korepetycje są popularną formą pracy dodatkowej dla specjalistów z różnych dziedzin. Aby je prowadzić, nie trzeba mieć specjalnego wykształcenia pedagogicznego, można udzielać ich w każdym miejscu zarówno online, jak i stacjonarnie, nie ma także konieczności zakładania firmy. Należy jednak pamiętać, że każda odpłatna działalność powinna być zgłoszona i rozliczana z Urzędem Skarbowym. Jak rozliczać się z korepetycji?


Czy korepetycje są legalne?Korepetycje dają dużą dowolność. Mogą być udzielane online lub stacjonarnie, indywidualnie lub grupowo, w trybie regularnym lub doraźnym. Niezależnie od tego, w jakiej formie korepetytor decyduje się udzielać lekcji, musi pamiętać o obowiązkach prawno-podatkowych, pozwalających na bezpieczne i legalne prowadzenie korepetycji.
Korepetycje indywidualne, zorganizowane zajęcia grupowe, a nawet udzielanie 20-minutowych porad - to wszystko można robić legalnie pod warunkiem, że uzyskane przychody będą odpowiednio rozliczane z Urzędem Skarbowym.

Rynek usług edukacyjnych. Ile za korepetycje? Rynek usług edukacyjnych. Ile za korepetycje?

Jak rozliczać się z korepetycji?Korepetytor może być zatrudniony w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o pracę u przedsiębiorcy, który prowadzi działalność związaną z edukacją.Jeśli nauczyciel jest zatrudniony przez podmiot zewnętrzny, rozliczenie korepetycji należy przede wszystkim do podmiotu zatrudniającego (niezależnie od tego, czy zatrudnienie odbywa się w oparciu o umowę o pracę, czy umowę zlecenie).
Zazwyczaj jednak korepetytorzy świadczą usługi na własny rachunek. Wtedy właśnie trzeba zastanowić się, jak można sklasyfikować prowadzoną działalność.

Udzielanie korepetycji można rozliczać na trzy sposoby:
 1. jako działalność gospodarczą,
 2. jako działalność nierejestrowaną
 3. jako działalność wykonywaną osobiście

To, którą formę należy wybrać, zależy od kilku kryteriów, a w szczególności od tego, w jakim zakresie są one udzielane. Wszystko to przesądza o zasadach opodatkowania dochodów z prywatnych lekcji i wysokości podatku.

Korepetycje jako działalność gospodarczaJak stanowi art. 5a ust. 6 ustawy o PIT działalność gospodarcza i pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:
 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły

Na koniec roku wykonywaną działalność należy rozliczyć na właściwym formularzu PIT. Nie ma znaczenia, czy działalność ta przynosi podatnikowi zyski, czy też straty.

Aby dana działalność była uznana za działalność gospodarczą musi być prowadzona w sposób:
 • zorganizowany - podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom
 • zarobkowy - ma na celu uzyskanie przychodu
 • ciągły - powtarzalne podejmowanie danych działań (ciągłość nie oznacza wykonywania działalności bez przerwy)
 • wykonywana we własnym imieniuKorepetycje jako działalność nierejestrowanaJeśli korepetycje udzielane są na małą skalę, nie musimy rejestrować działalności gospodarczej - możemy skorzystać z tzw. działalności nierejestrowanej.

Działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Działalność nierejestrowana, nawet jeśli spełnia te cztery warunki, to ze względu na niski poziom przychodów nie jest uznawana za działalność gospodarczą i, aby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Korepetytor może prowadzić działalność nierejestrowaną:
 • jeżeli przychody z tej działalności w żadnym miesiącu 2022 roku nie przekroczą kwoty 1505 zł (50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia)
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywał działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana (zwana również firmą na próbę) nie jest działalnością gospodarczą dla celów podatkowych, nie trzeba więc rejestrować firmy ani opłacać ZUS. Wówczas nie płaci się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej i comiesięcznych zaliczek na podatek. Nie trzeba rozliczać VAT - zastosowanie ma tu zwolnienie podmiotowe, bo przychody nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku. Podatek od korepetycji z działalności nierejestrowanej wynosi 12% od dochodu. Zastosowanie znajduje tu skala podatkowa/zasady ogólne, czyli przychód można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, tzw. odliczenia podatków.
Przychody z działalności nierejestrowanej rozliczane są w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej - jest do tego specjalna rubryka "działalność nierejestrowana".

Podsumowując, korepetycje w ramach działalności nierejestrowanej mogą być rozliczane dopóki przychód miesięczny nie przekroczy limitu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 granicą jest 1505 zł miesięcznie). Po przekroczeniu tego limitu w ciągu 7 dni należy zarejestrować działalność gospodarczą. Przychody uzyskane do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku do CEIDG są uznawane za przychody z działalności nierejestrowanej, późniejsze - za przychód z działalności.

Korepetycje jako działalność wykonywana osobiścieDziałalność wykonywana osobiście to działalność zarobkowa, która nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a jedynie ma charakter incydentalny. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, pełnienia funkcji sędziego, a nawet stypendiów sportowych przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów.

Jak sama nazwa wskazuje - działalność wykonywana osobiście musi być prowadzona samodzielnie przez osobę fizyczną, która nie zatrudnia dodatkowo osób trzecich. Jeżeli więc korepetycje jako działalność oświatowa nie mają charakteru zorganizowanego oraz ciągłego, można zakwalifikować je jako działalność wykonywaną osobiście.

Osoba wykonująca działalność osobiście podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Obowiązują zatem dwa progi podatkowe:
 • do 85 528 zł podatek wynosi 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł;
 • ponad 85 528 zł podatek wynosi 14 839 zł 02 gr


Praca dodatkowa. Jak legalnie dorobić do pensji? Praca dodatkowa. Jak legalnie dorobić do pensji?

Korepetycje bez podatku - do jakiej kwoty?Jeżeli osoba udziela korepetycji w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej i nie przekracza limitu przychodów do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, wówczas nie ma obowiązku comiesięcznego opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Aby jednak wszystko było poprawnie, z przychodów musi rozliczyć się w rozliczeniu rocznym PIT.

Jeśli więc dochód osiągnięty w trakcie roku nie przekroczy 30 000 zł, podatnik nie zapłaci podatku.
PK