Najemca a wynajmujący. Jakie obowiązki ma najemca, a jakie wynajmujący?

kc
18 czerwca 2024 

Najemca a wynajmujący - jakie są różnice? Przed podpisaniem umowy najmu warto poznać definicje, a także prawa i obowiązki obu stron. Zarówno najemca, jak i wynajmujący muszą liczyć się z przepisami Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.Najemca - kto to?Najemca, nazywany również lokatorem, to osoba wynajmująca nieruchomość od kogoś albo używająca lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Kwestie reguluje Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami nieruchomość może być współdzielona przez kilka osób nazywanych współlokatorami.

Kaucja za mieszkanie. Czy kaucja jest zwrotna? Kaucja za mieszkanie. Czy kaucja jest zwrotna?

Kto to jest wynajmujący?Wynajmujący to właściciel albo inna osoba, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający do korzystania z nieruchomości - pokoju, mieszkania, domu czy lokalu gospodarczego.

Najemca a wynajmujący - różnicePojęcia "najemca" i "wynajmujący" bywają mylone. Przed podpisaniem umowy upewnij się, że dobrze rozumiesz znaczenia obu terminów.

Wynajmujący:

 • posiada tytuł prawny do nieruchomości (jest jej właścicielem lub zarządcą),
 • udostępnia nieruchomość najemcy w zamian za czynsz,
 • ma prawo m.in. do pobierania czynszu, kontroli stanu nieruchomości, wypowiedzenia umowy najmu w określonych sytuacjach,
 • musi przestrzegać przepisów prawa dotyczących wynajmu nieruchomości.


Jak wynajmować mieszkanie? Jak wynajmować mieszkanie?

Najemca:

 • płaci wynajmującemu czynsz za korzystanie z nieruchomości,
 • ma prawo przede wszystkim do użytkowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem,
 • musi przestrzegać zapisów umowy najmu oraz przepisów prawa dotyczących korzystania z nieruchomości.

Kwestie związane z wynajem oraz obowiązkami i prawami stron reguluje Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Jakie obowiązki ma najemca, a jakie wynajmujący?Obowiązki najemcy mieszkania:

 • utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego;
 • dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku;
 • pokryć koszty naprawy i konserwacji elementów wymienionych w ustawie, np.
  podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych, przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności.


O co pytać przy wynajmie mieszkania? O co pytać przy wynajmie mieszkania?

Obowiązki wynajmującego mieszkanie:

 • zapewnić sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami;
 • wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.
 • utrzymać w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
 • dokonywać napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
 • dokonywać napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy.


Czynsz za mieszkanie. Co wchodzi w skład czynszu? Czynsz za mieszkanie. Co wchodzi w skład czynszu?

Jakie prawa ma najemca?Przed podpisaniem umowy najemca ma prawo:

 • poznać wielkość kaucji oraz czynszu,
 • porównać stan faktyczny nieruchomości z informacjami przedstawionymi w ogłoszeniu,
 • uzyskać informacje niezbędne do podjęcia decyzji o najmie.

Najemca nie może zostać zmuszony do wyprowadzenie się z nieruchomości z dnia na dzień - obie strony obowiązują okresy wypowiedzenia i zasady określone w umowie. Prawo pozwala jednak najemcy rozwiązać umowę bez zachowania terminów, jeżeli lokal posiadał w chwili wydania zniszczenia uniemożliwiające mieszkanie albo naprawy nie zostały zrealizowane przez wynajmującego. Najemca może również m.in. zawrzeć umowę na Internet czy telewizję.

Obowiązki najemcy po zakończeniu najmuObowiązki najemcy po zakończeniu najmu to przede wszystkim konieczność odnowienia lokalu i dokonania wymaganych napraw. Powinien także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w ustawie, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania.

Przepisy określają, że w sytuacji, gdy najemca wymienił elementy wyposażenia w okresie najmu przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.

Dodatkowo wynajmujący może zażądać usunięcia wprowadzonych ulepszeń i wprowadzenia stanu poprzedniego.
kc