Umowa darowizny samochodu. Jak przekazać samochód w formie darowizny?

kc
24 czerwca 2024 

Darowizna samochodu często dotyczy relacji rodzinnych - rodzice decydują się przekazać pojazd dziecku. Warto jednak pamiętać o wszystkich zasadach obowiązujących w przypadku darowizny, np. kiedy nie płacimy podatku od darowizny samochodu.Darowizna samochodu - czy można przekazać samochód jako darowiznę?Samochód można przekazać jako darowiznę. Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku. W praktyce darowizna samochodu często odbywa się w rodzinie, np. rodzic bezpłatnie przekazuje pojazd dziecku. Dopełnienie wszystkich formalności jest niezbędne nawet jeżeli przekazanie odbywa się w bliskiej rodzinie.

Darowizna samochodu w rodzinieRodzice wchodzą do tzw. zerowej grupy podatkowej, która tworzą najbliżsi krewni - małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Darowizny od rodziców nie trzeba zgłaszać jeżeli:

 • wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 36 120 zł lub
 • nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.


Darowizna od rodziców. Jak zgłosić darowiznę od rodziców? Darowizna od rodziców. Jak zgłosić darowiznę od rodziców?

W przypadku najbliższych członków rodziny obowiązuje zwolnienie od podatku, ale wyłącznie po dopełnieniu wszystkich formalności.

Kiedy nie płacimy podatku od darowizny samochodu?Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych, które znajdują się na terytorium Polski lub praw majątkowych, które podlegają wykonaniu na terytorium Polski, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski.

Kiedy nie płacimy podatku od darowizny samochodu? Zwolnienie z podatku od darowizny dotyczy również najbliższych członków rodziny, ale wyłącznie po dopełnieniu wszystkich formalności. Do najbliższej rodziny zalicza się małżonka, zstępnych: dzieci, wnuków, prawnuków, wstępnych: rodziców, dziadków pradziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę.

Podatek od darowizny. Ile wynosi podatek od darowizny? Podatek od darowizny. Ile wynosi podatek od darowizny?

Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 • 36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 27 090 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 5 733 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W przypadku otrzymania darowizny, której wartość przekracza kwotę wolną od podatku, podlegasz obowiązkowi podatkowemu. Uwzględnia się wartość darowizny otrzymanej od jednej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniej darowizny.

Umowa darowizny samochoduUmowa darowizny samochodu jest wymagana zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego. Darczyńca powinien złożyć oświadczenie w formie aktu prawnego, ale umowa stanie się wiążąca bez zachowania wskazanej formy jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Umowa darowizny samochodu nie musi więc zostać sporządzona u notariusza. Warto jednak przygotować pisemny dokument potwierdzający ustalenia między stronami.

Zgłoszenie darowizny. Jak urząd skarbowy sprawdza darowizny? Zgłoszenie darowizny. Jak urząd skarbowy sprawdza darowizny?

Umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

 • datę i miejsca zawarcia umowy,
 • strony umowy - imię i nazwisko, adres, seria i nr dowodu osobistego, PESEL,
 • określenie pokrewieństwa,
 • przedmiot darowizny - marka, rok produkcji, pojemność, nr VIN, nr silnika, nr rejestracyjny,
 • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu przedmiotu oraz obdarowywanego o przyjęciu,
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy, że przedmiot darowizny wolny jest od obciążeń finansowych i praw osób trzecich,
 • data przekazania przedmiotu,
 • podpisy obu stron.

Każda ze stron powinna otrzymać własną kopię umowy darowizny pojazdu.

Zgłoszenie darowizny samochodu w Wydziale KomunikacjiOsoby, które nabyły pojazd po 1 stycznia 2024 r., nie muszą dokonywać zgłoszenia, ale mają obowiązek rejestracji w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Nie można poruszać się po drodze pojazdem, który nie jest zarejestrowany.

Właściciel pojazdu zgłasza zbycie pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi w ciągu 30 dni - może zapłacić karę w wysokości 250 zł.

Odwołanie darowizny. Czy można cofnąć darowiznę? Odwołanie darowizny. Czy można cofnąć darowiznę?

Czy darowiznę samochodu trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?Darowiznę musisz zgłosić w ciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, tzn. od dnia, gdy zostanie spełnione przyrzeczone świadczenie (na przykład w przypadku darowizny pieniędzy od dnia ich otrzymania).

Zgłoszenie darowizny odbywa się na formularzu SD-Z2 przekazanym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
kc