Zmiana adresu zameldowania 2023 - jak się przemeldować i jakie dokumenty są potrzebne?

Katarzyna Lubańska
31 marca 2023 
Jak zmienić adres zameldowania? Jak zmienić adres zameldowania?

Zmiana adresu zameldowania - jak wygląda procedura w 2023 r.? Dowiedz się, jakie dokumenty należy przygotować, a także gdzie się zgłosić i czy można zameldować się przez przez internet.
Adres zameldowania a adres zamieszkaniaWiele osób pojęcia adres zamieszkania i zameldowania stosuje zamiennie. W rzeczywistości jest to duży błąd. Zarówno jedno, jak i drugie zagadnienie oznacza całkiem inne miejsce. Artykuł 25 kodeksu cywilnego mówi, że miejscem czyjegoś zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa, mając jednocześnie zamiar stałego pobytu. Oznacza to, że miejsce zamieszkania to adres, pod którym faktycznie się mieszka.

Adres zameldowania to sfera prawa administracyjnego, co jest związane z obowiązkiem meldunkowym. Na taki obowiązek wskazuje art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Polega on na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Polski, jak również powrotu z wyjazdu.

Obowiązek meldunkowy - kiedy zgłosić zmianę meldunku?Warto pamiętać, że zgłoszenie zmiany meldunku powinno mieć miejsce najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania.Jak się przemeldować w 2023 r.?Żeby zmienić adres zameldowania, wystarczy dokonać meldunku w nowym miejscu zameldowania, co automatycznie znosi poprzednie dane.

Formalności związane z aktualizacją miejsca zameldowania można załatwić w urzędzie gminy, na terenie której chcemy się zameldować, lub przez internet.

Dobrze pamiętać, że można mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Meldując się na pobyt czasowy, nie trzeba wymeldowywać się z miejsca pobytu stałego.Gdzie zmienić adres zameldowania w Trójmieście?Zmiany adresu zameldowania w Trójmieście można dokonać w urzędach, osobiście lub przez pełnomocnika.

Zmiana adresu zameldowania w Gdańsku

W Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Gdańskapunktach zlokalizowanych w:

Warto wcześniej zarezerwować wizytę przez internet lub telefonicznie: 58 52 44 500.

Zmiana adresu zameldowania w Gdyni

Wydział Spraw Obywatelski Urzędu Miasta Gdyni (al. marsz. Józefa Piłsudskiego 52/54), Referat Ewidencji Ludności i Meldunków - pokój 60, tel.: 58 66 88 727, e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl.

Zmiana adresu zameldowania w Sopocie

Wydział Obywatelski Urzędu Miasta Sopotu (ul. Tadeusza Kościuszki 25/27), ewidencja ludności, meldunki - pokój 11B, tel: +48 058 521 37 06.Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany zameldowania?Warto wcześniej sprawdzić, jakie dokumenty są potrzebne do zmiany adresu zameldowania. Gdy będziemy przygotowani, wizyta w Urzędzie nie powinna potrwać dłużej niż kilkanaście minut.

Zmiana adresu zameldowania - wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz pobytu czasowego,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, jak: wypis aktu notarialnego, umowa najmu, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjną, bądź orzeczenie sądu, do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • pełnomocnictwo (jeśli zmiana adresu zameldowania jest dokonywana przez pełnomocnika),
 • jeżeli osoba wnioskująca nie jest właścicielem nieruchomości: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.Jak się zameldować przez internet?Można zameldować się w nowym miejscu online przez stronę obywatel.gov.pl i skorzystać z zakładki "Meldunek", a następnie wybrać "Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy".
Aby zameldować się przez internet, potrzebny jest profil zaufanego, certyfikat kwalifikowany albo e-dowód. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty, jak tytuł prawny do nieruchomości, trzeba posiadać w wersji elektronicznej.

Zameldowanie przez internet krok po kroku

 1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty.
 2. Kliknij przycisk "Zamelduj się".
 3. System przeniesie cię na stronę Profilu Zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania.
 6. Zaznacz, kogo chcesz zameldować.
 7. Dołącz odpowiednie dokumenty.
 8. Wypełnij pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania. Jeśli chcesz, możesz - meldując się na pobyt stały - jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego. Albo gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu stałego.
 9. Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Zaznacz, w jaki sposób chcesz dostać to zaświadczenie: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.
 10. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.Zmiana miejsca zameldowania a Urząd SkarbowyUrząd skarbowy nie wymaga aktualizacji miejsca zameldowania na odrębnym formularzu. Jednak istnieje taka możliwość.

Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1d Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wynika, iż "w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Miejsca