Szukaj

Powrót do listy

Rehabilitacja

Usługi - Zdrowie i uroda
Od 2007 ro­ku pra­cu­je­my z pa­cjen­ta­mi, co po­zwo­li­ło zdo­być do­świad­cze­nie, któ­re prze­kła­da się na sku­tecz­ne le­cze­nie. Z na­sze­go ga­bi­ne­tu nie wy­cho­dzą pa­cjen­ci, któ­rzy nie uzy­ska­li po­pra­wy. Jest to moż­li­we dzię­ki ho­li­stycz­ne­mu po­dej­ściu na­szych te­ra­peu­tów do Pa­cjen­ta i spoj­rze­nia na nie­go ja­ko ca­łość, a nie na jed­nost­kę cho­ro­bo­wą. Pra­ca w przy­chod­ni na­uczy­ła nas łą­cze­nia te­ra­pii i sku­tecz­nej dia­gno­sty­ki dla osią­gnię­cia jak naj­lep­szych wy­ni­ków. Dzię­ki te­mu skra­ca się czas le­cze­nia, a Ty oszczę­dzasz czas i pie­nią­dze.
Pa­mię­taj że du­ży wpływ na sku­tecz­ność te­ra­pii ma mo­ment jej roz­po­czę­cia. Nie zwle­kaj i skon­sul­tuj się z na­mi już dziś.
Lecz się u naj­lep­szych – zaj­mu­je­my pierw­sze miej­sce w ran­kin­gu pla­có­wek re­ha­bi­li­ta­cyj­nych w trój­mie­ście wg troj­mia­sto.pl (01.08.2016).

Ofer­ta za­bie­gów w R-CITO jest bar­dzo bo­ga­ta, dla­te­go chęt­nie po­mo­że­my Pań­stwu w ich do­bo­rze oraz in­dy­wi­du­al­nie wy­ce­ni­my usłu­gę. Je­śli zna­leź­li Pań­stwo tań­szą ofer­tę rów­nież pro­si­my o kon­takt.

Szczegółowy cennik na stronie http://r-cito.pl/?v=cennik

Zobacz podobne oferty