SEP D uprawnienia elektroenergetyczne grupy 1

Ogłoszenie nieaktualne

SEP D uprawnienia elektroenergetyczne grupy 1

Cena

650

Do negocjacji

Jestem
Firmą
Rodzaj szkolenia
Zawodowe

Czas trwania: 1 dzień z egzaminem

Terminy szkoleń: 
 • do uzgodnienia

Wymagania:
- ukończone 18 lat
- wskazane wykształcenie kierunkowe lub pokrewne i/lub doświadczenie zawodowe

Certyfikat
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru (D)

Uprawnienia możesz uzyskać w następującym zakresie:
 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna siec trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno- pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
 11. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia
 12. urządzenia ratowniczo- gaśnicze i ochrony granic
Uprawnienia są ważne przez 5 lat

Zakres szkolenia na stanowiskach dozoru:
a) przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
b) przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
c) przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
d) przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
e) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
f) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
g) zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
h) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Koszt szkolenia z pomiarami wynosi 750,00zł

Informacje i zapisy: [ukryte]

Data dodania ogłoszenia: 19.05.2020

Aktualizacja: 24.04.2024

Wróć do góry