ZFŚS w firmie

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
390
Rodzaj szkolenia
Prawo

Treść ogłoszenia

Data rozpoczęcia: 22.04.2020 r.
Czas trwania: 1 dzień/ 9.00-15.00
Miejsce: Centrum Szkoleniowe ODDK, Sopot-Wyścigi, ul. Rzemieślnicza 33 (ok. 8 min. od stacji kolejki SKM Sopot-Wyścigi)

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest zarówno do podmiotów sfery budżetowej jak i prywatnych zakładów i firm.
Jego odbiorcami są w szczególności:
  - pracownicy działów księgowo-kadrowych oraz działów socjalnych,
  - pracodawcy, kierownicy zakładów
  - przedstawiciele związków zawodowych
oraz wszyscy pragnący poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem.

Materiały:
Każdy uczestnik otrzyma materiały przygotowane przez prowadzącą oraz publikację "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z wzorami dokumentacji i narzędziem samoobliczającym ZFŚS (z suplementem elektronicznym)" K. Żukowski, ODDK

Trener:
Doświadczony praktyk, specjalista z zakresu prawa pracy, wieloletni wykładowca. 

Program:
1. Działalność socjalna pracodawcy – uregulowania prawne.
2. ZFŚS czy wypłata świadczeń urlopowych? Kryteria ustawowe.
3. Katalog świadczeń i usług, które można organizować w ramach działalności socjalnej finansowanej ze środków ZFŚS.
a) różne formy wypoczynku krajowego i za granicą
b) działalność kulturalno – oświatowa,
c) działalność sportowa,
d) działalność rekreacyjna,
e) pomoc mieszkaniowa:
- zwrotna (pożyczki mieszkaniowe/ remontowe, w tym zasady przyzwania, poręczenie, oprocentowanie, zwrot  i umorzenie pożyczki
 - bezzwrotna pomoc mieszkaniowa
f) pomoc materialna (rzeczowa i finansowa, w tym bezzwrotne zapomogi)
g) zakładowe przedszkola i żłobki, kluby dziecięce
4. Kryterium socjalne – podstawowa zasada przyznawania świadczeń i usług z ZFŚS. Aktualne interpretacje urzędowe oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego
a) Sytuacja rodzinna, życiowa i materialna warunkujące przyznanie świadczeń z ZFŚS
b) Kryterium dochodowe -możliwe warianty.
c) Dokumentowanie dochodów członków rodziny (dzieci, małżonka) celem uzyskania świadczeń z ZFŚS, a ochrona danych osobowych.
Stanowisko GIODO oraz wyrok Sądu Najwyższego.
d) Organizowanie w ramach ZFŚS imprez integracyjnych, a kryterium socjalne.
e) Finansowania imprez integracyjnych, pikników oraz imprez sportowych organizowanych przez pracodawcę z ZFŚS oraz ze środków obrotowych. Zasady opodatkowania. Wyroki SN oraz interpretacje organów podatkowych.
f) Konsekwencje prawne naruszenia kryterium socjalnego podczas przyznawania świadczeń z ZFŚS.
5. Treść regulaminu ZFŚS oraz wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o pomoc z ZFŚS
a) Preliminarz wydatków na dany rok kalendarzowy.
b) Regulamin pożyczek mieszkaniowych.
c) Wniosek o przyznanie świadczenia/ usługi z ZFŚS.
d) Oświadczenie pracownika o dochodach w rodzinie.
e) Protokół z posiedzenia komisji socjalnej.
f) Decyzja pracodawcy o przyznaniu/odmowie przyznania świadczenia z ZFŚS.
g) Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania świadczenia z ZFŚS.
6. Umowy o wspólnej działalności socjalnej pracodawców, odpowiedzialność z tytułu administrowania funduszem.
7. Wydatki z ZFŚS, a podatek VAT. Interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe.
8. Świadczenie/ dofinansowanie z ZFŚS jako dochód pracownika.
a) Limity kwotowe zwolnienia od podatku dochodowego w zależności od rodzaju przyznanych świadczeń oraz źródeł ich finansowania.
b) Finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18 w świetle przepisów podatkowych oraz interpretacji Ministra Finansów.
c) Kwota wolna od podatku w przypadku przyznania zapomogi z ZFŚS.
d) Opodatkowanie bonów towarowych.
e) Opodatkowanie paczek świątecznych.
f) Zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, a podatek dochodowy. Interpretacje.
g) Umorzenie pożyczki mieszkaniowej, a powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązki pożyczkobiorcy oraz pracodawcy wobec urzędu skarbowego (interpretacje organów podatkowych).
9.  Wypłata świadczeń / dofinansowania z ZFŚS , a składki na ubezpieczenia społeczne.
10. Uznaniowy charakter wypłat z ZFŚS.
11. Potrącenia komornicze z ZFŚS.
12. Pracodawca jako administrator środków zgromadzonych w ramach ZFŚS.
13. Naruszenie przepisów ustawy o ZFŚS – konsekwencje karne.
14. Obowiązek zwrotu środków wydatkowych niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
15. Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące działalności socjalnej pracodawców w świetle danych organów kontroli.
16. Pytania uczestników.
Organizacja:
1. Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godzinach 9:00-15:00.
2. Dla uczestników szkolenia przygotowany jest serwis kawowy wraz ze słodkim poczęstunkiem.
2. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.szkolenia.oddk.pl
- faksem pod numerem 58/554-29-17 wew. 3
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: [ukryte]

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50  
  • Numer ogłoszenia: 61744768
  • Data wprowadzenia: 31 lipca 2018
  • Aktualizacja: 13 marca 2020
  • Wyświetleń: 157
  • Wyświetleń na liście: 10 194