Aukcja garażu - syndyk masy upadłości

Ogłoszenie nieaktualne

Aukcja garażu - syndyk masy upadłości

Cena

41 000

  • Rok budowy
    2004
Jestem
Osobą prywatną
Adres
Gdańsk
Ametystowa 
Cena za m2

2 296,92

Rodzaj nieruchomości
Garaż
Powierzchnia
17,85 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 584/21 zawiadamia, iż został wyznaczony został termin aukcji na sprzedaż nieruchomości, wchodzącej w skład masy upadłości tj. własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego (garażu nr 3A), położonego w Gdańsku, przy ulicy Ametystowej 4, o powierzchni użytkowej 17,85 m2 dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr o nr [GD1G/ [ukryte] /0], którego cena wywoławcza wynosi 41.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100).
Aukcja odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10 w dniu 15 grudnia 2023 roku o godz. 9:40 w Sali B65.
Aukcja organizowana jest przez Syndyka masy upadłości Jacka Ryncarza z siedzibą w Gdańsku (80-247) przy ul. Sobótki 9/IIIp.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 4.000,00 zł na rachunek masy upadłości prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o numerze: 24 1240 5400 1111 0011 0968 7941 do dnia 13 grudnia 2023 roku z dopiskiem „wadium – VI GUp 584/21 – aukcja prawa własności do lokalu niemieszkalnego”.
Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta.
Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2023 roku, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Organizatora.
Licytant, który nie wpłacił wadium, wpłacił wadium po terminie wskazanym wyżej lub w mniejszej wysokości niż wymagana nie będzie dopuszczony do aukcji.
Regulamin aukcji oraz operat szacunkowy nieruchomości dostępny jest do wglądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk oraz biurze Syndyka ul. Sobótki 9/III p., 80-247 Gdańsk. Regulamin aukcji oraz operat szacunkowy oraz informacje o sposobie zapoznania się z przedmiotem aukcji można również uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem: [ukryte] .
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu aukcji oraz do zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert oraz prawie do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.
 
Obwieszczenie o złożeniu operatów szacunkowych ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 29 września 2023 roku nr 189/2023 (6840) pod poz. 46748.
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65526887

Wróć do góry