Wróć do góry

Syndyk sprzeda 7/18 udziału w nieruchomości Gardna Wielka

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 6
Cena

26 800

  • Liczba pokoi
    3
  • Rok budowy
    1970 r.
Jestem
Osobą prywatną
Adres
Gardna Wielka
Cena za m2

407,91

Rodzaj nieruchomości
Dom bliźniak
Liczba pięter w budynku
1
Powierzchnia
65,70 m2

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 266/22/MS
z wolnej ręki w formie konkursu ofert
syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 266/22/MS  
ogłasza pisemny konkurs ofert
na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:
udział wynoszący 7/18 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 501/2 obszaru 1200,00 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 65,70 m2 zlokalizowanej w miejscowości Gardna Wielka przy ulicy Partyzantów 17, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00024300/6,
za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 26.800,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.
1.    Oferty należy składać do dnia 21 kwietnia 2023 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).
2.    Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
3.    Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt VI GUp 266/22/MS
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości
NIE OTWIERAĆ
4.    Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)  płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.
5.    Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2023 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.
6.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.30 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.
7.    Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek - syndyk
 
czytaj więcej
  • Numer ogłoszenia: 65248513
  • Data wprowadzenia: 15.03.2023