Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową częściowo zabudowaną

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 20

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową częściowo zabudowaną

Cena

219 980

Jestem
Firmą
Adres
Gdynia
Cena za m2

15,43

Rodzaj nieruchomości
Działka pod budowę
Powierzchnia
14 260 m2

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 31 października 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/2/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza piąty pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:
prawo własności nieruchomości gruntowej w trakcie zabudowy budynkiem masarni, tj. działki ewidencyjnej nr 39/2 o powierzchni 14.260 m2, położonej w miejscowości Świniarc, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr EL1N/00032136/7
Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż 219.980,00 zł zł. (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100)
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.
Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.
OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA
Oferty należy składać do dnia 03 stycznia 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
Kopertę należy zaadresować:
Syndyk Renata Piętka
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
sygnatura akt EL1E/GUp/2/2022.
tytułując: NIE OTWIERAĆ - OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Kornacki
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 21.998,00 zł ) dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy
Syndyk Renata Piętka,
 Ul. Siewna 1, Piętro I,
81-574 Gdynia
Alior Bank Spółka Akcyjna.: 98 2490 0005 0000 4600 9296 4626
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość Świniarc EL1E/GUp/2/2022.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03 stycznia 2024 roku pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 05 stycznia 2024 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.
Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:
https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhdo8o0LlnY6Wv538eg?e=DeDma4
Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu [ukryte] od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65537253

Wróć do góry