Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 20

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną

Cena

261 000

Jestem
Firmą
Adres
Gdynia
Cena za m2

254,63

Rodzaj nieruchomości
Działka przemysłowa
Powierzchnia
1 025 m2

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 października 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/1/2023  (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:
- zabudowanej działki nr 22/9 o powierzchni 1.025 m2 oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, Elbląg, ul. Łęczycka 29, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00041349/0. Działka stanowi własność Miasta Elbląg – udział 1/1, prawo użytkowania wieczystego przysługuje Beacie i Sławomirowi Dziąbkowskim – udział 1/1, wspólność łączna wspólników spółki cywilnej.
 - udziału 12/72 części w prawie użytkowania wieczystego działek drogowych nr 22/5 i 21/10 o łącznej powierzchni 1.200 m2, położonych w woj. warmińsko-mazurskim, Elbląg, ul. Łęczycka, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wy-dział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00040897/9. Działki stanowią własność Miasta Elbląg – udział 1/1, prawo użytkowania wieczystego przysługuje m. in. w udziale wynoszącym 12/72 części Beacie i Sławomirowi                 Dziąbkowskim, wspólność łączna wspólników spółki cywilnej.
Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż 261.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.
Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.
OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA
Oferty należy składać do dnia 03 stycznia 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
Kopertę należy zaadresować:
Syndyk Renata Piętka
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
sygnatura akt EL1E/GUp/1/2023.
tytułując: NIE OTWIERAĆ - OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Elbląg Łęczycka
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 26.100,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto złotych 00/100).
Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy
Syndyk Renata Piętka,
 Ul. Siewna 1, Piętro I,
81-574 Gdynia
Alior Bank Spółka Akcyjna.: 69 2490 0005 0000 4600 2294 2497
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium –nieruchomości Elbląg Łęczycka.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03 stycznia 2024 roku pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 05 stycznia 2024 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.
Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:
https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhdpSb8ymv20Y0eFlIQ?e=OtgBqa
Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu [ukryte] od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65537346

Wróć do góry