Syndyk sprzedaje udział 1/2 mieszkania i garażu

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 15

Syndyk sprzedaje udział 1/2 mieszkania i garażu

Cena

162 460

  • Liczba pokoi
    3
  • Piętro
    3
  • Rok budowy
    2004
Jestem
Firmą
Adres
Gdynia
Cena za m2

1 835,71

Rodzaj nieruchomości
Mieszkanie
Liczba pięter w budynku
4
Powierzchnia
88,50 m2

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/27/2022 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:
- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.
Dla lokalu Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1O/00039165/9;

- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego garażu nr 51 w budynku położonym przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.
Dla lokalu Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
EL1O/00039166/6


Łączna Cena wywoławcza udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego oraz udziału w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego garażu nie niższa niż 162.460,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100), z czego:
udział o wielkości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 21 położonego przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie za cenę nie niższą niż 150.698,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100),
a udział o wielkości 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego w postaci garażu nr 51 położonego przy ul. Pieniężnego 28D w Ostródzie za cenę nie niższą niż 11.762,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.
Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I.
NABYWCA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIEL UZYSKA PRAWO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (ZAMIESZKIWANIA W NIEJ, WYNAJMOWANIA JEJ ITD.), Z PRAWEM DALSZEGO ZBYCIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI.
OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIA
Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2023 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
Kopertę należy zaadresować:
Syndyk Renata Piętka
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
sygnatura akt EL1E/GUp/27/2022
tytułując: NIE OTWIERAĆ - OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Anny Jasińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Lecznica Weterynaryjna Anna Jasińska w upadłości
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16.246,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100).
Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy
Syndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
Alior Bank Spółka Akcyjna.: 12 2490 0005 0000 4600 1614 1010
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – udział w nieruchomości Ostróda Pieniężnego EL1E/GUp/27/2022”.
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 18 grudnia 2023 r. pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 20 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1.
Link do pełnego regulaminu konkursu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:
https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhcUfATVlrLlcAlPf4w?e=ra5kkL
Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu [ukryte] od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65522358

Aktualizacja: 20.11.2023

Wróć do góry