Wróć do góry

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 3
Cena

1 999 000

Jestem
Osobą prywatną
Adres
Kleszczewo
Północna
Cena za m2

133,09

Rodzaj nieruchomości
Działka rolna
Powierzchnia
15 020 m2
Dostępne od
Do uzgodnienia

Treść ogłoszenia

OFERTA POCHODZI BEZPOŚREDNIO OD WŁAŚCICIELI I NIE JEST OBCIĄŻONA PROWIZJĄ POŚREDNICTWA.

LOKALIZACJA
Działka położona w województwie pomorskim, powiecie Gdańskim w miejscowości Kleszczewo (gmina Trąbki Wielkie) przy ul. Północnej. Działka położona jest przy lesie i bezpośrednio przy drodze krajowej nr. 226 w odległości 8 km od Pruszcza Gdańskiego. Działka znajduje się 5 minut od zjazdu z obwodnicy trójmiasta.

NIERUCHOMOŚĆ
Ziemia rolna o powierzchni 1,5020 ha, z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo. Na granicy działki znajdują się następujące media: instalacja prądowa i instalacja wodna oraz został zatwierdzony gminny projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej z dwoma studzienkami na granicy działki.
Ziemia jest własnością prywatną i posiada księgą wieczystą przygotowaną do transakcji.

WYCIĄG Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Karta terenów oznaczonych symbolem MN
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury
technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
3) budynki gospodarcze i garaży mogą być lokalizowane jako wolnostojące lub w zespole z budynkiem
mieszkalnym;
4) dopuszcza się zabudowę budynkami wieloczłonowymi z kalenicami na różnych wysokościach;
5) funkcje usług i działalność gospodarczą można realizować w lokalach wbudowanych, dobudowanych lub
w samodzielnych obiektach budowlanych.
4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - do 30 %;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40 %;
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych;
4) geometria dachu budynków-dachy strome, dwuspadowe, połacie dachowe symetryczne, kąt nachylenia
połaci dachowych 30 do 45 stopni;
5) dopuszcza się stosowanie lukarn, ganków, dachów naczółkowych;
6) maksymalna wysokość zabudowy - do 9m, do 2 kondygnacji nadziemnych;
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 3510
7) geometria dachu budynków gospodarczych, garaży, usługowych - dachy strome, o kącie nachylenia połaci
dachowej od 25 do 45 stopni.
5. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
2) dopuszcza się dokonanie podziałów parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem własności obiektów
i lokali;
3) minimalna szerokość frontu działki-20,0 m;
4) minimalna powierzchnia działek-800 mkw.;
5) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 60-90 stopni..
6. Ustalenia dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę -z sieci wodociągowej;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej;
3) odprowadzenie ścieków-do kanalizacji sanitarnej;
4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych, bezodpływowych
zbiorników na nieczystości;
5) odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych - na terenie działki;
6) zaopatrzenie w energię cieplną- stosowanie indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych opartych na
nieuciążliwych dla otoczenia źródłach energii;
7) miejsca parkingowe - lokalizacja miejsc parkingowych na terenie objętym planem zgodnie z ustaleniami
8) obsługa komunikacyjna terenów - istniejące i projektowane zjazdy z dróg publicznych, dopuszcza się
połączenia komunikacyjne z terenami sąsiednimi.
7. Ustalenia dotyczące stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania opłaty zgodnie
z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala się stawkę 30 %.

Gorąco polecam i zapraszam na prezentację.
"Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego."
czytaj więcej
  • Numer ogłoszenia: 65146321
  • Data wprowadzenia: 23.12.2022