Asystent techniczny/pomoc techniczna

Ogłoszenie nieaktualne

Asystent techniczny/pomoc techniczna

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Pracownicy budowlani,
Pracownicy produkcji,
Serwis / Usługi
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna

Centrum Techniki Okrętowej S.A. to nieszablonowy ośrodek badawczo-projektowy z nowoczesnymi laboratoriami. Jesteśmy liderem usług badawczych dla różnych sektorów gospodarki (branży budowlanej, kolejowej, energetycznej, szeroko rozumianej gospodarki morskiej, sektora zbrojeniowego i inżynierii medycznej).

Asystent techniczny / pomoc techniczna

Miejsce pracy: Gdańsk ul. Szczecińska 65


Poszukujemy osoby sumiennej i zaangażowanej, która obsługuje podstawowe elektronarzędzia, posiada zdolności manualne oraz zamiłowanie do majsterkowania.

Zakres obowiązków:
 • zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń i opieka nad sprzętem;
 • rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń;
 • wsparcie techniczne w procesie przygotowania i realizacji badań ogniowych;
 • prowadzenie drobnych prac ślusarskich i montażowych;
 • wsparcie przy pracach rozbiórkowych i porządkowych po przeprowadzonych badaniach ogniowych;
 • reagowanie na stwierdzone usterki i awarie.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego;
 • pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. dofinansowania do wypoczynku;
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00/8:00 do 15:00/16:00

Dokumenty rekrutacyjne wraz z klauzulą zgody dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy wysłać w terminie do dnia 20.10.2023 r. na adres:
[ukryte] z dopiskiem „asystent techniczny”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Równocześnie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne bez załączenia klauzuli zgody nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

Klauzula zgody: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia aktualnego procesu rekrutacji. Zgody udzielam dobrowolnie. Oświadczam, że jako uczestnik procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy w Centrum Techniki Okrętowej S.A. dot.. przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/łam jej treść i przysługujące mi prawa.”
Informacje o firmie
Więcej informacji na temat Centrum Techniki Okrętowej S.A. na stronie: www.cto.gda.pl

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia aktualnego procesu rekrutacji. Zgody udzielam dobrowolnie. Oświadczam, że jako uczestnik procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy w Centrum Techniki Okrętowej S.A. dot.. przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/łam jej treść i przysługujące mi prawa."
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CTO S.A. do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, Tel.: 58 307 46 97, adres e-mail: marketing@cto.gda.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 58 3074565 lub adresem e-mail: IODO@cto.gda.pl.

3. Centrum Techniki Okrętowej S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w wyłącznym celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu Pracy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; inne dane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Administrator przetwarzał będzie Pani/Pana dane także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę (Art. 6 ust.1 lit. a. RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda ta winna być wyrażona w sposób jednoznaczny, niezależnie od zgody zawartej w klauzuli zgody dotyczącej danych o których mowa w pkt. 3 i załączona dodatkowo do Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych.

5. Jeżeli zawrze Pani/Pan z własnej inicjatywy w dokumentach dane wrażliwe, o których mowa w Art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda ta winna być wyrażona w sposób jednoznaczny, niezależnie od zgody zawartej w klauzuli zgody dotyczącej danych o których mowa w pkt. 3 i załączona dodatkowo do Pani/Pana dokumentów rekrutacyjnych.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają udostępnieniu innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji maksymalnie do 1 miesiąca po jej zakończeniu. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 1 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. W związku z celem przetwarzaniem przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Pani/Pana danych osobowych i w ww. okresie, przysługują Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

10. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65457404
 • Data wprowadzenia: 21.09.2023
 • Aktualizacja: 02.10.2023
Wróć do góry