Drogomistrz ds. utrzymania i nadzoru

Ogłoszenie nieaktualne

Drogomistrz ds. utrzymania i nadzoru

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Budownictwo,
Infrastruktura,
Konstrukcja / Technologie
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna,
Praca w terenie
Wymagane doświadczenie
Nie
Status studenta
Tak
Orzeczenie o niepełnosprawności
Tak

Zakres obowiązków oraz pełny opis ogłoszenia znajdą Państwo na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - link do ogłoszenia:
https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/malbork/drogomistrz,130776,v7
Proszę o składanie kompletu dokumentów w celu spełnienia wymagań formalnych.

Twoja aplikacja musi zawierać
(dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Wykonuje objazdy i kontroluje drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontroluje pas drogowy pod kątem jego ochrony. Kompletuje dane o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami oraz programów rządowych.
 • Kontroluje roboty utrzymaniowe i zgłasza uwagi w zakresie tych kontroli przełożonemu w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami.
 • Kontroluje roboty zlecone w drodze przetargów w celu prawidłowej realizacji zadań Rejonu w zakresie utrzymania podległej sieci drogowej zgodnie z wymaganymi standardami.
 • Prowadzi i koordynuje prace w zakresie zimowego utrzymania dróg w celu zapewnienia prawidłowej jakości wykonywanych robót i zapewnienia wymaganych standardów utrzymania.
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu przywrócenia właściwego poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg.
 • Przygotowuje dane do robót, aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania w ramach realizacji programów rządowych.

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. „B”
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz Prawa o ruchu drogowym
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie lub wyższe inżynierskie lub budowlane
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji drogowej lub w utrzymaniu dróg lub w przygotowaniu inwestycji drogowych lub w realizacji inwestycji drogowych
 • uprawnienia do kierowania ruchem
 • znajomość przepisów z zakresu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeks postępowania administracyjnego

Co oferujemy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy,zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności odudokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • Pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,(m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych)
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
Informacje o firmie
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Prosimy o dodanie klauzuli:

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO informuję,że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej Administratorem danych;2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie zustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. cRODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracyoraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane danedodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzeczAdministratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, wszczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalneoraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;6) podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa;niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczeniaprzetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wycofania zgodyi usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazaneakty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodyprzed jej wycofaniem;8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi napodstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będąprzechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (zuwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adresemail:iod@gddkia.gov.pl
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65530827

Wróć do góry