Wróć do góry

Główny specjalista w Zespole ds. Planowania

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Budownictwo,
Infrastruktura,
Instalacje
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna,
Hybrydowa
Wymagane doświadczenie
Tak

Aktualizacja: 3 miesiące temu | Nr ref: (N 10/2023)

Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530.) ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku ul. Żaglowa 11

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny specjalista w Zespole ds. Planowania

II. Kandydatka/ kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1.) Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu architektury lub budownictwa lub inżynieria środowiska;
 • minimum 5 letni udokumentowany staż pracy;
 • znajomość przepisów branżowych (m.in. ustawy Prawo Budowlane, ustawy środowiskowe, pozostałe ustawy i rozporządzenia branżowe);
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365.
2.) Dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie przy zadaniach inwestycyjnych – przygotowanie, realizacja, rozliczanie  lub zarządzanie projektami,
 • znajomość programu MS Project,
 • znajomość systemu EZD PUW (system elektronicznego zarządzania dokumentacją);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy;
 • uczciwość, sumienność, rzetelność, dokładność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Planowanie zadań realizowanych przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, a zleconych przez Wydział Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku (WPI), w tym:
  • Udział w weryfikacji Dokumentów Inicjujących Projekt (DIP), komunikacja
   z WPI np. w zakresie wprowadzenia zmian w DIP.
  • Przygotowanie zleceń wewnętrznych wraz z opracowaniem harmonogramów i zabezpieczenia finansowego dla realizacji zadania.
  • Opiniowanie wniosków dotyczących projektów remontów i modernizacji obiektów w zakresie określenia rzeczywistych potrzeb remontowych, zakresu zadania oraz szacunkowych kosztów realizacji inwestycji.
  • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi oraz kierownikami placówek w zakresie zbierania potrzeb modernizacyjnych obiektów.
  • Zarządzanie nakazami ppis, ppoż itp. dla poszczególnych obiektów.
 2. Współpraca z komórkami realizującymi zadania m.in. w zakresie sporządzania wniosków na Komitet Sterujący w przypadku wystąpienia zmian na projektach.
 3. Nadzór nad zapewnieniem finansowania dla poszczególnych zadań, w tym przygotowywanie wniosków o rezerwację środków, wnioskowanie o dokonywanie przesunięć, potwierdzanie dostępności środków finansowych, informowanie o ich braku bądź dostępnej wysokości.
 4. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie przekazywanie informacji o planach inwestycyjnych oraz o ich zmianach.
 5. Przygotowanie materiałów do wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych we współpracy z WPI.
IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.) Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób z niepełnosprawnościami zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • miejsce pracy: miasto Gdańsk, DRMG w Gdańsku ul. Żaglowa 11,
 • umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń, po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa,
 • specyfika pracy: realizacja zadań nie wymaga pracy w terenie, poza okazjonalnym udziałem w spotkaniach w innych jednostkach miejskich na terenie Miasta Gdańska,
 • przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.,
 • kandydatom oferujemy:
    • wynagrodzenie zasadnicze zależne od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.   w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).
    • dodatek stażowy;
(zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
    • premia regulaminowa;
(zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników).
    • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”;
(zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

2.) Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 • praca wykonywana w biurze budynku z windą,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w jednostce:
 1. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w DRMG w Gdańsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami nie przekroczył 6%.
 2. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie z niepełnosprawnością, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata (oświadczenie nr 1):
  • o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*),
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie nr 2),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie.
*) w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny.
Oświadczenia znajdują się do pobrania na stronie internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w sekcji praca, w zakładce dokumenty do pobrania.

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:
 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełniają wszystkie wymagania niezbędne.
VII. Dokumenty można złożyć za pomocą jednej z trzech możliwości:
 1. internetowy formularz do aplikowania,
 2. lub dostarczyć w zamkniętych kopertach w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku ul. Żaglowa 11 („wrzutnia” przy recepcji) lub Kancelaria na II piętrze (pokój 203)
 3. albo przesyłać na adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

z następującą adnotacją:

„Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Główny specjalista w Zespole ds. Planowania N 10/2023"

w terminie do 20.03.2023 r., decyduje data wpływu oferty do Jednostki.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na stronie internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym na podstawie art. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Państwa, że:
 1. Formularze, dokumenty rekrutacyjne oraz ich załączniki (np. CV, listy motywacyjne, życiorysy itp.), zawierają Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe itp.) w rozumieniu RODO.
 2. Administratorem tych danych osobowych jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk (dalej jako: DRMG), adres e – mail: [ukryte] , nr tel.: 58 320 51 00.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dariusza Krekina, adres e – mail: [ukryte] , nr tel.: 58 320 51 14, który udzieli odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania przez DRMG danych osobowych.
 4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, na wykorzystanie jej danych osobowych w prowadzonym procesie rekrutacyjnym lub – jeśli wyrażona zgoda to obejmuje, na wykorzystanie ich także w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednocześnie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w przywołanych procesach rekrutacyjnych.
 5. Złożona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko/funkcję, o którą ubiega się osoba, której dane dotyczą – a jeśli obejmuje to wyrażona zgoda, także na stanowiska/funkcje co do których proces rekrutacyjny może być prowadzony w przyszłości.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 4, zaś w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych – nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia przywołanego procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas dłuższy, jeśli wynika to z obowiązków nałożonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (np. obowiązek archiwizacyjny) lub jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Przetwarzane przez DRMG dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, jak również nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane te mogą być przekazywane tylko tym podmiotom, wobec których taki obowiązek przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz bieżącej działalności DRMG np. usługi informatyczne, księgowe itp.
 10. Każdy podmiot, którego dane osobowe przetwarza DRMG ma prawo żądać dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania przez DRMG, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane te przetwarzane są w sposób nieprawidłowy.
 11. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zmianą podstawy przetwarzania przez DRMG danych osobowych, treść powyższej klauzuli ulegnie zmianie, o czym DRMG niezwłocznie poinformuje

Prosimy o dodanie klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA Niniejszym na podstawie art. art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) informujemy Państwa, że: 1. Formularze, dokumenty rekrutacyjne oraz ich załączniki (np. CV, listy motywacyjne, życiorysy itp.), zawierają Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe itp.) w rozumieniu RODO. 2. Administratorem tych danych osobowych jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk (dalej jako: DRMG), adres e mail: drmg@gdansk.gda.pl, nr tel.: 58 320 51 00. 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dariusza Krekina, adres e mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl, nr tel.: 58 320 51 14, który udzieli odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania przez DRMG danych osobowych. 4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, na wykorzystanie jej danych osobowych w prowadzonym procesie rekrutacyjnym lub jeśli wyrażona zgoda to obejmuje, na wykorzystanie ich także w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednocześnie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w przywołanych procesach rekrutacyjnych. 5. Złożona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko/funkcję, o którą ubiega się osoba, której dane dotyczą a jeśli obejmuje to wyrażona zgoda, także na stanowiska/funkcje co do których proces rekrutacyjny może być prowadzony w przyszłości. 8. Dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 4, zaś w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia przywołanego procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas dłuższy, jeśli wynika to z obowiązków nałożonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (np. obowiązek archiwizacyjny) lub jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 9. Przetwarzane przez DRMG dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, jak również nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane te mogą być przekazywane tylko tym podmiotom, wobec których taki obowiązek przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz bieżącej działalności DRMG np. usługi informatyczne, księgowe itp. 10. Każdy podmiot, którego dane osobowe przetwarza DRMG ma prawo żądać dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania przez DRMG, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane te przetwarzane są w sposób nieprawidłowy. 11. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zmianą podstawy przetwarzania przez DRMG danych osobowych, treść powyższej klauzuli ulegnie zmianie, o czym DRMG niezwłocznie poinformuje
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65159280
 • Data wprowadzenia: 05.01.2023
 • Aktualizacja: 14.03.2023