HR Coordinator (HR administration)

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Kadry,
Logistyka i planowanie
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 6 miesięcy temu

                                      OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) Ltd. Sp. z o.o.
Ocean Network Express (ONE) is a leading global container shipping company. Created from the legacy of three Japanese liner companies now united as ONE, our vision is to take the container shipping business to a new level connecting oceans and continents with our extensive liner network service portfolio across over 100 countries.
We have a global fleet of more than 250 vessels, actively participate in all major global trade lanes, run the latest IT systems and have an extensive terminal ownership portfolio. Our global headquarters are in Singapore with regional headquarters in Hong Kong, UK, USA and Brazil.
Our offices in Poland are located in the Tricity area with the commercial office in Gdynia which handles the Polish ONE container shipping business. The other is a Central Service Unit in Gdańsk, that handles Port Operations, Equipment Control Management and Maintenance & Repair for all ONE European locations.
Currently, to our HR team we are looking for a talented, motivated candidate to join as:     
                                                        HR Coordinator (HR administration)
                                                                     Workplace: Gdańsk

In this position you will be mainly responsible for:
 • Preparation of documents related to establishment and termination of employment relationship in accordance to the provisions of Labour Law and applicable procedures
 • Updating documents related to the employment relationship during employment cycle
 • Creating and updating employees' personal files and their proper storage
 • Providing accurate data for payroll calculations and coordination of payroll cycle
 • Administration of corporate HRIS system as well as internal HR systems (time registration, holiday system)
 • Everyday support to all employees on various HR queries related to labour law, social security, social fund, payroll, company policies
 • Support for expats in personnel matters related to Labour Law
 • Preparation of reports
 • Delivering on-boarding presentations in the area of HR administration
 • Ongoing analysis of changes in legal regulations, related to Labour Law, relevant to the Employer
 • Participation in various HR projects
 • Contacts with internal clients, ZUS, and Labour Office
 • Building positive relationships with all stakeholders
The ideal Candidate for this position should:
 • Have 3 - 5 years in HR administration (preferably in international organisation)
 • Have excellent labour law knowledge
 • Have higher education
 • Operate advanced English, written and spoken
 • Be a skilled user of MS Office
 • Be communicative and have high interpersonal skills
 • Be accurate and detail oriented
 • Have the ability to solve problems independently
 • Present high work ethics
When working with us you can expect:
 • A stable employment in a dynamic and international organisation that is one of the leaders in the market
 • Wide benefit package including: Cafeteria, life & health insurance, private medical care, Multisport cards and others
 • Great work atmosphere with friendly and supportive team
 • Frequent team integrations and company-wide parties
 • Modern and comfortable office in Alchemia Business Centre with adjustable desks, playroom equipped with PlayStation & football table available for the work breaks
If you believe your skills and competencies could be of an advantage for Ocean Network Express, please send us your CV to the e-mail address: [ukryte] and let us talk.

Prosimy o dodanie klauzuli:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie (dalej: kandydatów), zawartych w przekazanym przez kandydatów CV i innych dokumentach doręczonych na potrzeby rekrutacji (dalej: dokumenty aplikacyjne), jest Ocean Network Express (Europe) Ltd. z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), 6th Floor, 20 Churchill Place, London, England, E14 5GY, wpisana do Rejestru Spółek Anglii i Walii (Companies House - The Registrar of Companies for England and Wales) pod numerem 10771880 działająca w Polsce również przez oddział: Ocean Network Express (Europe) LTD. Sp. z o.o. odział w Polsce, ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia (dalej: Administrator). Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na adres: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 415, 80-309, Polska lub mailowo na adres: pl.rekrutacja@one-line.com.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w dokumentach aplikacyjnych, jest dobrowolne, niemniej w przypadku podania w CV danych innych niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, brak zgody spowoduje konieczność przetwarzania danych wyłącznie w zakresie danych, określonych w art. 221 §1 kodeksu pracy i niemożność brania pod uwagę innych danych kandydata.
W przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłości, jego dane osobowe będą przetwarzane także w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kandydatowi wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora, na stanowisko, na które kandydat zaaplikuje lub w razie wyraźnego wyboru takiej opcji przez kandydata na obecne i przyszłe stanowiska dostępne u Administratora, odpowiadające profilowi kandydata.
W przypadku, gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, będzie miał możliwość otrzymywania ofert i wzięcia udziału także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i umożliwia wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach w przypadku niewyrażenia lub cofnięcia takiej zgody kandydat nie będzie brał udziału w przyszłych rekrutacjach, chyba że złoży odrębną aplikację.

4. Administrator informuje ponadto, że:
Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych nałożonych przez Administratora przez przepisy prawa pracy, w szczególności art. 221 par. 1 kodeksu pracy.
Dane osobowe kandydatów do pracy będą również przetwarzane, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Każdej osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci wycofania zgody, należy przesłać stosowną wiadomość na adres mailowy pl.rekrutacja@one-line.com
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pozostaje bez wpływu na możliwość przetwarzania przez Administratora danych osobowych kandydata wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy.

Administrator informuje również, że dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Z Administratorem można skontaktować się w sposób określony w ust. 1 powyżej. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych osobowych na mocy odrębnych przepisów prawa, np. organom administracji, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pomocy prawnej, dostawcom systemów informatycznych oraz świadczących usługi serwisowe w tym zakresie, a także podmiotom, którym powierzone może zostać przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.
Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się mailowo na adres: data.privacy@one-line.com.
Dane osobowe przechowywane są wyłącznie do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikował kandydat oraz przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w celu poinformowania kandydatów nieprzyjętych do pracy przez Administratora o wyniku rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane osobowe przetwarzane będą do dnia cofnięcia zgody.

Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wskazanie danych wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, obejmujących imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem procesu rekrutacyjnego Administrator nie będzie miał możliwości dokonywania oceny kandydata przez pryzmat jego danych osobowych innych niż wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), a więc na przetwarzania w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. państw innych niż Polska lub Wielka Brytania.
zobacz klauzule
 • Numer ogłoszenia: 62921404
 • Data wyróżnienia: 9 października 2019
 • Data wprowadzenia: 2 października 2019
 • Aktualizacja: 15 października 2019
 • Wyświetleń: 1 365
 • Wyświetleń na liście: 38 380