Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Inwestycji

Ogłoszenie nieaktualne

Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Inwestycji

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa, architektury, inżynierii środowiska,
 • minimum 3-letni staż pracy, w tym 2 lata w firmie budowlanej lub pracowni projektowej.
Wymagania dodatkowe:
 • uprawnienia budowlane wykonawcze i/lub projektowe będą dodatkowym atutem,
 • mile widziane doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych,
 • dobra znajomość procedur związanych z przygotowywaniem i nadzorem procesu inwestycyjnego,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo budowalne i aktów wykonawczych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • nadzór robót budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
 • umiejętność współpracy z zewnętrznymi jednostkami projektowymi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i w zespole,
 • umiejętność radzenia w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność prowadzenia spraw administracyjnych biura,
 • dokładność i rzetelność,
 • komunikatywność,
 • obsługa komputera – pakiet MS OFFICE, AutoCad,
 • mile widziana umiejętność kosztorysowania np. NORMA.     
Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Kontakt telefoniczny i bezpośredni z projektantami w zakresie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i inwestorami. Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku wyposażonego w podjazdy. Miejsce wykonywania pracy w budynku Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Polnej 1 - parter. Nie występują bariery architektoniczne w dostępności do stanowiska pracy.

Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
 • Przygotowywanie i koordynacja procesu inwestycyjnego, w tym m.in. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zlecenia usług i robót budowlanych, dokumentacji finansowej i rozliczeń inwestycji, przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie projektów umów i negocjowanie treści tych dokumentów.
 • Sporządzanie projektów harmonogramów rzeczowo-finansowych planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Sporządzanie kosztorysów szczegółowych robót budowalnych oraz kalkulacji szacunkowych robót budowalnych i prac projektowych.
 • Opracowywanie materiałów informacyjno – analitycznych dotyczących realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Sopotu w maju 2023 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie decyzji/zaświadczeń posiadanych uprawnień budowlanych,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje /fakultatywnie/,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie – ochrona danych osobowych.
Wzory dokumentów wymienionych w ogłoszeniu dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu na stronie internetowej www.bip.sopot.pl w zakładce PRACA W URZĘDZIE - DOKUMENTY DO POBRANIA.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, cv oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii ogólnej lub Wydziale Organizacji i Kadr  Urzędu Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 pok. 65 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Inwestycji w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub niekompletne z punktu widzenia weryfikacji spełniania przez kandydatów wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
Informacje o wszystkich stanowiskach pracy oferowanych przez Urząd Miasta Sopotu zamieszczone są na stronie bip.sopot.pl w zakładce Praca w Urzędzie Miasta.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż
Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta, jest Urząd Miasta Sopotu z siedzibą 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, posiadający numer NIP 585-00-08-568 oraz numer REGON 000598492, reprezentowany przez: Prezydenta Miasta Sopotu Pana Jacka Karnowskiego.

1) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacja procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta.
2) Prezydent Miasta Sopotu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy iod@sopot.pl, telefonicznie pod numerem 58 5213-669 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Zawarte w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta.
4) Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
5) Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku ich nie podania oferta pracy nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji.
8) Zawarte w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65341520
 • Data wyróżnienia: 05.06.2023
 • Data wprowadzenia: 05.06.2023
 • Aktualizacja: 09.06.2023
Wróć do góry