Wróć do góry

Kierownik Administracji Budynków

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Zarządzanie biurem
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 3 miesiące temu

MIEJSCE PRACY:
Administracja Budynków Kampusu Hel

STANOWISKO:
Kierownik Administracji Budynków Kampusu Hel

WYMIAR ETATU:
100%

WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarzadzaniu ludźmi,
 • minimum 5 letni staż pracy
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja pracy i zdolności analityczne,
 • rozwinięte zdolności interpersonalne ( komunikacyjne, pracy w zespole),
 • wysoka kultura osobista
WYMAGANE  DOKUMENTY:
 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,
APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:
Centrum Eksploatacji Nieruchomości
Dział Obiektów Dydaktycznych 
ul. Bażyńskiego 1a
80-309 Gdańsk
III piętro, pok. nr. 302
e-mail: [ukryte]
w terminie do dnia:  15.05.2023r.

Adres:  
Administracja Budynków Kampusu Hel
ul. Morska 2
84-150 Hel

Prosimy o dodanie klauzuli:

Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko kierownik Administracji Budynków oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownik Administracji Budynków.
Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda osoby, której dane dotyczą.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych prawem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65255105
 • Data wprowadzenia: 20.03.2023
 • Aktualizacja: 20.03.2023