Kierownik działu marketingu

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
6000 - 7300
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Marketing
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 24 dni temu

Zadania:
 • kierowanie działem marketingu,
 • rozwój i wdrażanie strategii marketingowej,
 • zarządzanie i optymalizacja działań marketingowych z uwzględnieniem powierzonego budżetu i ustalonych celów,
 • rekomendacje dotyczące oferty programowej Hevelianum w odniesieniu do potrzeb i grup docelowych,
 • nadzór nad działaniami medialnymi, komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną,
 • poszukiwanie niestandardowych źródeł i sposobów pozyskiwania publiczności oraz dotarcia do potencjalnych odbiorców,
 • kreowanie i wdrażanie nowych narzędzi i rozwiązań marketingowych,
 • planowanie i koordynacja kampanii marketingowych,
 • monitoring rynku oraz badanie efektywności prowadzonych działań,
 • aktywne pozyskiwanie partnerstw i patronatów dla prowadzonych działań,
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami: agencjami reklamowymi, fotograficznymi, eventowymi,
 • ścisła współpraca z dyrekcją oraz pozostałymi działami w Hevelianum,  a w szczególności z zespołem programowym.
Wymagania niezbędne: 
 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, ekonomia lub pokrewne,
 • doświadczenie w pracy w dziale marketingu, promocji lub komunikacji (minimum 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku, ew. prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o podobnym charakterze),
 • minimum 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem,
 • znajomość rynku i dostępnych narzędzi marketingowych,
 • umiejętność strategicznego i kreatywnego myślenia oraz formułowania
  i wdrażania strategii oraz celów,
 • bardzo dobra organizacja pracy i terminowość,
 • umiejętności komunikacyjne, łatwość budowania pozytywnych relacji,
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia.
Oferujemy:
 • ciekawą i inspirującą pracę w cenionej i rozwijającej się instytucji kultury,
 • udział w budowaniu marki Hevelianum na rynku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • wynagrodzenie od 6000 zł do 7300 zł brutto, uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji: wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2022.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • mile widziane referencje,
 • kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw pracy, dyplomów ukończenia studiów, itp.,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hevelianum z siedzibą przy ul. Gradowej 6, 80-802 Gdańsk, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000)”.
Inne istotne postanowienia dotyczące rekrutacji:
 • do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy w terminie złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty i spełnią wszystkie wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku,
 • informacje o prowadzonym postępowaniu oraz jego wynikach będą upowszechniane w BIP (http://bip.hevelianum.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
  w biurze Hevelianum (ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk),
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane do nadawców,
 • dokumenty należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do Hevelianum) w kopertach z dopiskiem „praca: ”Kierownik działu marketingu" pod adresem: Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, w terminie do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 14.00,
 • informacji telefonicznych udziela p. Mirosława Kobeszko, tel. [ukryte] ,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Hevelianum:
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%,
 • w związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia powinien złożyć wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność.

Klauzula informacyjna:
 • administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) jest Hevelianum z siedzibą przy ul. Gradowej 6,
  80-802 Gdańsk,
 • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Krzysztofa Glińskiego (email: [ukryte] ),
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, natomiast podanie innych danych niż wymagane, w tym referencji, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji,
 • każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu
  do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
 • każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych, jednakże po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane,
 • podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku
  ich nie podania oferta pracy nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji, natomiast podanie danych niewymaganych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na proces rekrutacji,
 • podane dane przetwarzane będą przez 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji i nie będą przekazywane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
Informacje o firmie
Jesteśmy zgranym zespołem z nową wizją. Chcemy tworzyć, współpracować i motywować siebie nawzajem. Wyznajemy zasadę, że jeśli robisz to, co potrafisz, jest to potrzebne i weźmiesz za to odpowiedzialność, to możesz zrealizować cokolwiek zechcesz! Pasja, zaangażowanie i miliony pomysłów w głowie - to jest to, co nas wyróżnia. Dołącz do zespołu Hevelianum jak najszybciej!

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65082310
 • Data wprowadzenia: 07.11.2022