Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego

Ogłoszenie nieaktualne

Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Kadry,
Opieka medyczna,
Służba zdrowia
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
81-866 Sopot, ul. Mickiewicza 49

OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Dom Pomocy Społecznej w Sopocie
ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot
Warunki Pracy:
Umowa o pracę
1 etat
Podstawowy system czasu pracy
Praca w godzinach 7:00 – 15:00
 1. Wymagania niezbędne:
 
 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym w kierunku: pedagogika, praca socjalna, psychologia, socjologia, prawo, ekonomia, nauki medyczne lub pokrewne
 2. specjalizacja z organizacji pomocy społecznej,
 3. minimum 5-letni staż pracy w pomocy społecznej lub podmiotach leczniczych, w tym 3-letni staż na stanowisku kierowniczym,
 4. znajomość ustaw o: pomocy społecznej, pracownikach samorządowych, finansach publicznych oraz znajomość rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
 5. umiejętność właściwej interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,
 6. obywatelstwo polskie,
 7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. nieposzlakowana opinia,
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 
 1. znajomość prawa w szczególności Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego, Kodeksu cywilnego,
 2. umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 3. dbałość o terminową realizację zadań,
 4. praktyczne umiejętności pisania i redagowania pism, odnoszących się do funkcjonowania jednostki,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów z osobami przewlekle chorymi w podeszłym wieku,
 6. kreatywność, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, wprowadzanie nowych metod usprawniających pracę zespołu,
 
 1. Zakres obowiązków:
 
 1. nadzór nad funkcjonowaniem kierowanej komórki organizacyjnej zgodnie
  z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Domu i kierowanie jego pracami
  w sposób zapewniający terminową, sprawną i prawidłową realizację zadań,
 2. nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, uregulowań wewnętrznych w zakresie objętym funkcjonowaniem kierowanej komórki,
 3. zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb opiekuńczych, wspomagających i społeczno-kulturalnych,
 4. zapewnienie właściwego zakresu usług, zgodnego ze standardami określonymi dla typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca Domu,
 5. nadzór nad opracowywaniem indywidualnych i grupowych programów usprawniania psychoruchowego mieszkańców,
 6. współuczestniczenie  w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu oraz bieżąca kontrola nad ich realizacją,
 7. inicjowanie zmian mających na celu poprawę jakości usług świadczonych przez Dom
 8. prowadzenie bieżącej i kompleksowej kontroli świadczonych usług przez podległy personel
 9. sporządzanie ocen okresowych, sprawozdań i analiz z realizacji zadań działu,
 10. ustalanie i bieżąca kontrola czasu pracy (opracowywanie planów urlopów, ustalanie zastępstw na okres nieobecności, ewidencja czasu pracy podległych pracowników)
 11. opracowywanie projektów, zarządzeń, instrukcji i procedur dotyczących realizacji zadań terapeutyczno-opiekuńczych,
 12. współpraca z instytucjami pomocy społecznej, sądami itp.
 13. organizowanie uroczystości, świat, imprez okolicznościowych we współpracy
  z pozostałymi działami.
 
 1. Wymagane dokumenty
 
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie świadectw, dyplomów poświadczających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji *
 8. podpisana klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnianie*
 9. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia*
 10. mile widziane referencje.
* dokumenty   do pobrania na stronie https://bip.dpssopot.pl/
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego należy składać: drogą mailową na adres: d...@dpsso... wyświetl e-mail , listownie lub osobiście w Domu Pomocy Społecznej W Sopocie ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot, w godzinach od 7.30-15.30, w terminie do dnia 01.12.2023 r. do godz. 15:00. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie (pokój 151). Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Sopocie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji, można będzie odebrać w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, w sekretariacie. Dokumenty nie odebrane będą przechowywane przez okres nie przekraczający 6 miesięcy następnie zostaną zniszczone. 


Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
/-/ Agnieszka Cysewska
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530.)
Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO przez Dom Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 49; 81-866 Sopot , w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania lub ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65532281

Aktualizacja: 29.11.2023

Wróć do góry