Księgowy / Starszy księgowy

Ogłoszenie nieaktualne

Księgowy / Starszy księgowy

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
poszukuje kandydata na stanowisko
 Księgowy/Starszy Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym
w wymiarze 1 etat
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.
Nazwa i adres jednostki ,miejsce wykonywania pracy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul .Kolejowa 14
81-835 Sopot
Warunki pracy na stanowisku:
Praca w trybie jednozmianowym , przeciętnie 8-godzinnym
Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe ,wyższe magisterskie, ekonomiczne lub finansowe
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
                lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nieposzlakowana opinia
 • Znajomość regulacji prawnych dot. zagadnień płacowo – kadrowych, podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • Minimum 2 lata doświadczenia związanego z księgowością lub finansami
 • Pożądane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych związane z księgowością lub kadrami
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS za klientów ośrodka w programie Płatnik
 • Wsparcie płac i kadr  w prowadzeniu spraw personalnych, rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków
 • Realizacja płatności
 • Kontrola dowodów księgowych pod względem rachunkowym.
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV-życiorys
 • List motywacyjny
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie
 • Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
                z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie ,że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego przez Administratora danych osobowych
Miejsce i termin składania dokumentów:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowy/starszy księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie  do dnia 13 listopada  2023 r. do godz.15.00 w sekretariacie pok.1-1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie 81-835 Sopot ul .Kolejowa 14.
Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową -decyduje data wpływu.
Dodatkowe informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych ,niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane oświadczenia, list motywacyjny, cv oraz kwestionariusz osobowy muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego(test kompetencyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna).
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie( www.bip.mopssopot.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Sopocie, ,ul. Kolejowa 14.
Dokumenty aplikacyjne wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Druki oświadczeń a także kwestionariusz osobowy kandydata są do pobrania na stronie www.bip.mopssopot.pl
/-/Andrzej Czekaj
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

Prosimy o dodanie klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKU PRAWNEGO Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 14, 81-835 Sopot; (numer telefonu: 58 5511710, adres e-mail: mops@mopssopot.pl) dalej zwany MOPS; Inspektor ochrony danych Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot, adres e-mail: iod@mopssopot.pl; Cele i podstawy przetwarzania Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; Dane, które podaje Państwo nam dobrowolnie np. dodatkowe dane do kontaktu (adres e mail, numer telefonu) przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcy danych osobowych a.) organy oraz instytucje uprawnione do otrzymania od MOPS w Sopocie danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej, wymiar sprawiedliwości, policja, prokuratura oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, b.) podmioty świadczące usługi na rzecz MOPS w Sopocie na podstawie umów, np. organizacje pozarządowe, podmioty sektora teleinformatycznego, telekomunikacyjnego. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe przechowywane (przetwarzane) będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (wskazanego w pkt.3), lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji obowiązujących w MOPS w Sopocie; Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z przepisami przysługuje Państwu: a.) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b.) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; c.) prawo do wycofania zgody (w dowolnym momencie) na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam dobrowolnie wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na to, czy przetwarzanie, które na podstawie Twojej zgody przeprowadzaliśmy, zanim ją wycofałeś, było zgodne z prawem; d.) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e.) prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); Obowiązek podania danych Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Państwa wniosku. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65503324

Wróć do góry