Młodszy Specjalista ds. PR i marketingu

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Marketing,
PR,
Media społecznościowe
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 2 miesiące temu

Centrum Nauki Experyment w Gdyni

ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. PR i marketingu w Dziale Rozwoju i Współpracy.

Główne obowiązki kandydata to promocja Centrum, programów i wydarzeń, działania public relations, reklama i marketing, a także komunikacja wewnętrzna.

Wymiar etatu:
 • pełen etat
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (w systemie równoważnym),
 • szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w instytucji kultury,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia, konferencje, współprace naukowe i biznesowe),
 • benefity pracownicze, m.in.: dofinansowanie urlopu wypoczynkowego, bony podarunkowe, nagrody uznaniowe.

Główne obowiązki:
 • planowanie i realizacja kampanii dla wybranych programów i projektów
 • tworzenie oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami mediów
 • przygotowywanie informacji prasowych oraz innych treści marketingowych
 • ścisła współpraca z firmami zewnętrznymi (graficy, drukarnie, firmy reklamowe)
 • organizacja wydarzeń, w tym konferencji prasowych
 • ewaluacja działań, w tym monitoring mediów
 • obsługa strony internetowej Centrum (redakcja informacji w języku polskim i angielskim, obsługa systemu newsletter)
 • obsługa portali społecznościowych oraz ich narzędzi (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok)
 • tworzenie prezentacji na potrzeby Centrum, opieka nad delegacjami i wizytami studyjnymi w Centrum Nauki Experyment

Wykształcenie: 
 • wyższe

Wymagania niezbędne:
 • praktyczna znajomość narzędzi i zagadnień z zakresu marketingu i PR, znajomość trendów w branży
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • lekkie pióro, brak trudności w tworzeniu tekstów promocyjnych i edukacyjnych
 • praktyczna znajomość WordPress oraz obsługi mediów społecznościowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność efektywnej pracy również pod presją czasu
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole
 • rzetelność, terminowość, samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność
 • umiejętność wystąpień publicznych oraz prowadzenia prezentacji
 • zdolności organizatorskie oraz dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 • CV

Dokumenty można składać drogą pocztową, osobiście w biurze Centrum Nauki Experyment, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Centrum Nauki Experyment w Gdyni - oferta pracy – Młodszy Specjalista ds. PR i Marketingu” (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną (w tytule wiadomości prosimy podać „Oferta pracy – Młodszy Specjalista ds. PR i Marketingu”) na adres [ukryte] , do dnia 21.08.2022 r.

Inne informacje:
· kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
· oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
· za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do siedziby Centrum,

Dane osobowe
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, [ukryte] (dalej: CNE).
Wszelkie pytania, żądania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać inspektorowi ochrony danych osobowych CNE:  [ukryte]  58 72 73 985, +48 [ukryte] .

2. Zakres danych i cele ich przetwarzania
Zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, określa art. 221 § 1 Kodeksu pracy - imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowe dane, poza wymienionymi powyżej, kandydat podaje dobrowolnie, z własnej inicjatywy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji,
dodatkowo dane wybranych kandydatów będą przetwarzane dalej na potrzeby:
b) zawarcia umowy,
c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE w związku zawarciem umowy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy przetwarzania danych osobowych określa art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”:
a) dla celów określonych w pkt. 2 lit. a i b– podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit b RODO – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
b) dla celów określonych w pkt. 2 lit c – podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z zapisami prawa;
c) jeśli w złożonym CV znajdą się dane dodatkowe – podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO - tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona dobrowolnie poprzez zamieszczenie tych danych.

Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: [ukryte] lub [ukryte] .

Operacje przetwarzania danych dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne
z przepisami, także po jej wycofaniu.

4. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych dla celów określonych w pkt 2 lit. a, b i c jest wymogiem ustawowym i warunkiem udziału w rekrutacji.
Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.

5. Odbiorcy danych
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych.
CNE udostępni dane osobowe:
• podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
• podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej,
• organom państwowym, instytucjom prawnie umocowanym w uzasadnionych okolicznościach.

6. Przekazywanie danych
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

7. Okres przechowywania danych
Po zakończeniu rekrutacji CV oraz inne przekazane dane osobowe zostaną zniszczone.
Osoby wybrane zostaną osobno poinformowane o dalszym przetwarzaniu danych.

8. Prawa osób których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od CNE dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje jej też prawo do przenoszenia danych.

9. Automatyczne podejmowanie decyzji
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Skarga
Każdej osobie która uzna, że w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
https://uodo.gov.pl
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 64938221
 • Data wyróżnienia: 04.08.2022
 • Data wprowadzenia: 29.07.2022
 • Aktualizacja: 04.08.2022