Nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. płac

Ogłoszenie nieaktualne

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. płac

Jestem
Osobą prywatną
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

 1. Nazwa i adres jednostki:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie,
Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole nr 4, 84-240 Reda, ul. Łąkowa 36
 1. Nazwa stanowiska: specjalista ds. płac
 2. Forma zatrudnienia i wymiar etatu:   umowa o pracę, pełny etat;
 3. Wymagania niezbędne kandydata
 1. Posiada obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. płac.
 4. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne –skarbowe.
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • posiada wykształcenie wyższe – kierunek: ekonomia, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych lub kursów w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w prowadzeniu pełnej dokumentacji płacowej;
 • posiada wykształcenie średnie lub średnie techniczne w zakresie ekonomii, lub finansów i rachunkowości i posiada co najmniej 5 – letnią praktykę w prowadzeniu pełnej dokumentacji płacowej,
 1. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 1. Doświadczenie zawodowe w naliczaniu płac.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera, znajomość programów Excel, „Kadry”, „Płace”, „Zlecone”, „Przelewy” firmy Progman Wolters Kluwer,
 3. Znajomość i praktyczne umiejętności w obsłudze programu Płatnik i System Informacji Oświatowej.
 4. Znajomość przepisów obowiązujących w oświacie.
 5. Znajomość ustawy o rachunkowości.
 6. Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej.
 7. Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej, samodzielność, sumienność i rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 1. Zakres zadań:
 1. Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie:
 • sporządzanie list płac pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
 • naliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli;
 • sporządzanie list z tytułu umów zleceń i o dzieło;
 • terminowe naliczanie, rozliczanie składników wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, zasiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń i składek ZUS;
 • prawidłowe i terminowe naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatki do urzędu skarbowego;
 • prowadzenie ewidencji list płac;
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych oraz deklaracji PIT;
 • sporządzanie przelewów, obsługa bankowa;
 • roczna archiwizacja dokumentów płacowych i podatkowych;
 • obsługa przydzielonej poczty;
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych;
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
 • wypłata stypendiów zgodnie z listą Burmistrza Miasta Redy. Przygotowanie PIT;
 • rejestr faktur przychodzących;
 • sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej związanej ze zgłoszeniem, wyrejestrowaniem, zmianą danych osobowych pracowników i ich rodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • terminowe naliczanie i odprowadzanie składek w ramach programu oszczędnościowego Pracownicze Plany Kapitałowe;
 • ustalanie prawa i naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 • naliczanie świadczeń urlopowych i pozostałych z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów;
 • zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz zasiłków rehabilitacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich;
 • prowadzenie kart zasiłkowych rocznych wszystkich zasiłków wypłaconych z tytułu choroby i macierzyństwa;
 • naliczanie i dokonywanie potrąceń dobrowolnych na podstawie oświadczeń złożonych przez pracowników;
 • terminowe przelewanie wynagrodzeń na konta pracownicze;
 1. Obsługa programu Płatnik – sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUSu.
 2. Sporządzanie deklaracji podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów.
 3. Kontrola rachunków pod względem formalnym.
 4. Sporządzanie analiz wynagrodzeń i sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudniania i wynagrodzeń do GUS i Systemu Informacji Oświatowej oraz PFRON.
 5. Przestrzeganie dyscypliny pracy  oraz ustawy o ochronie danych osobowych i Polityki Bezpieczeństwa.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy (w przypadku nie zakończonego zatrudnienia wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu).
 5. Oświadczenia /własnoręcznie podpisane/ o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  • o posiadanym  obywatelstwie;
 6. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 7. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem.
 1. Warunki pracy:
 1. Praca o charakterze administracyjno – biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 2. Praca przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie, 84-240 Reda, ul. Łąkowa 36.
 4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę– przewidywane zatrudnienie od miesiąca grudzień 2023r.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 1. Naszym pracownikom oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie.
 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka".
 3. Nagrody jubileuszowe.
 4. Lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej.
 5. Dofinansowanie wynikające z Regulaminu ZFŚS.
 6. Możliwość członkostwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.
 7. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie.
 8. Rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. Termin: do dnia 18 grudnia 2023. do godz. 900.
 2. Sposób składania dokumentów: dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:„Nabór na stanowisko specjalista ds. płac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Redzie”, osobiście, listem poleconym bądź na adres mailowy [ukryte]
 3. Miejsce:  sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie, 84-240 Reda, Łąkowa 36.
                                                                             Dyrektor
                                                                             Dominika Kowaliszyn

Numer ogłoszenia: 65508469

Wróć do góry