Pedagog/żka lub psycholog/żka w gminie Kolbudy

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4100 - 4100
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka,
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 1 miesiąc temu

Poszukujemy osoby na stanowisko wychowawcy/ wychowawczyni w Placówce Wsparcia Dziennego w miejscowości Kolbudy oraz Kowale, która dołączy do naszego zespołu. Praca polega na wsparciu dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat (praca w podziale na grupy wiekowe). 
PRACA OD SIERPNIA 2022
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe- konieczne
   – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- -wychowawczą lub
  – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • lub  co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • wysoki poziom empatii, a jednocześnie umiejętność stawiania granic w relacjach społecznych, w szczególności z pracy z dziećmi i młodzieżą ,umiejętność pracy w zespole,
Twoim dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć:
 • terapii pedagogiczne
 • i/lub socjoterapii
Gwarantujemy
 • Umowę o pracę na  cały etat
 • Pracę w godzinach 11-19  (w dni wolne od nauki, a będące dniami pracującymi (poza wakacjami) w godzinach  9-17)
 • wynagrodzenie 4100 brutto
 • Codzienne wsparcie Kierownika placówki.
 • Wsparcie w  formie spotkań zespołu i superwizji.
 • Otwartość na innowacyjne pomysły na realizacje zajęć.
 • Możliwość uczestniczenia w ciekawych i rozwijających kompetencje wychowawcze szkoleniach.
 • Dobrą atmosferę pracy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Pomoc w nauce i rozwoju dzieciom oraz młodzieży.
 • Organizacja i realizacja zajęć ogólnorozwojowych pogłębiających kompetencje społeczne podopiecznych.
 • Organizacja zajęć animacyjnych
 • Prowadzenie rozmów indywidualnych z podopiecznymi
 • Przestrzeganie regulaminów i procedur. Nadzór nad mieniem placówek.
 • Nadzór nad prawidłowością i terminowością prowadzonej w placówce dokumentacji dotyczącej podopiecznych.
 • Współpraca z instytucjami administracji publicznej.
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Dbanie o porządek w placówce.
W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: [ukryte]
Informujemy, że w odpowiedzi na przesłane CV skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo, z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, tylko z wybranymi osobami.
Do CV proszę dołączyć poniższą zgodę na przetwarzanie danych w celu kolejnych rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” z siedzibą w Gdańsku przez okres najbliższych 4 miesięcy.Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020      
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
        Administrator
        Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298) przy ulicy Agrarnej 2 (zwane dalej „Stowarzyszeniem”). 
        Inspektor ochrony danych
        Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem [ukryte] lub pisemnie na adres: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, ul. Reduta Wyskok 9, 80-741 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
        Cel i podstawy przetwarzania
        Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
        Stowarzyszenie będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
        Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
            1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).
            2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: „RODO”);
            3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
            4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
        5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
        Okres przechowywania danych
        Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
        W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesiące.
Prawa osób, których dane dotyczą
        Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
        Informacja o wymogu podania danych
        Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 64907145
 • Data wyróżnienia: 11.07.2022
 • Data wprowadzenia: 07.07.2022
 • Aktualizacja: 07.07.2022