Wróć do góry

Podinspektor ds. edukacji i promocji

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Praca w terenie

Aktualizacja: 5 miesięcy temu

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
80-247 Gdańsk ul. Sobótki 9
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor ds. edukacji i promocji
Wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godzin tygodniowo);
 1. Warunki pracy:
 1. miejsce: Biuro Związku w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Sobótki 9 oraz teren gmin – Członków Związku,
 2. czas pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
 1. Wymagania formalne:
 1. wykształcenie wyższe lub średnie i trzyletni staż pracy;
 2. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
 3. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci w wieku szkolnym;
 3. komunikatywność, w tym w odniesieniu do dzieci w wieku szkolnym;
 4. samodzielność;
 5. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 6. umiejętność pracy w zespole;
 7. umiejętność stosowania przepisów;
 8. podstawowa wiedza dotycząca funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
 9. obsługa komputera i znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Power Point, Word).
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. udział w opracowywaniu koncepcji organizacji i prowadzenia zajęć na temat wychowania komunikacyjnego;
 2. udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć;
 3. przygotowanie i ustalanie harmonogramów zajęć w szkołach;
 4. prowadzenie zajęć w szkołach na temat wychowania komunikacyjnego;
 5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami w celu prowadzenia zajęć;
 6. przygotowywanie sprawozdań z prowadzonych zajęć;
 7. zdobywanie i poszerzanie swojej wiedzy z zakresu transportu miejskiego;
 8. udział w przetwarzaniu danych z badań rynkowych i marketingowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. CV;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 9. na potwierdzenie posiadania nieposzlakowanej opinii kandydat składa opinie z poprzednich miejsc pracy, z aktualnego miejsca pracy, organizacji do której należy itp.;
 10. podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia.*
 1. W styczniu  2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub doręczone listownie w terminie do dnia 23 stycznia 2023  r. pod adresem:
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
80 – 247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej - nazwa stanowiska: Podinspektor ds. edukacji i promocji ”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data doręczenia do siedziby MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku), nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MZKZG w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 9.00.
Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie MZKZG od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej  http://bip.mzkzg.org.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu [ukryte] .
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu Konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Oferty osób zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

*Klauzula informacyjna / Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej Rozporządzenie, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk, wpisany do Rejestru związków międzygminnych w dniu 5 czerwca 2007 r. pod pozycją 283, obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2007 r., Nr 109, poz. 1770, NIP 957-097-61-68, REGON 220453903 (dalej: Administrator). 2) Dane kontaktowe Administratora: We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@mzkzg.org lub drogą poczty tradycyjnej na adres Administratora: ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. 3) Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora podane w dokumentacji rekrutacyjnej przetwarzane będą w szczególności: a. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit b Rozporządzenia); b. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia); c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia). 4) Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem procesu rekrutacyjnego, w tym podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora mogą być także przekazywane uprawnionym organom lub innym podmiotom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 5) Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez okres 2 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do chwili cofnięcia zgody. W przypadku zatrudnienia u Administratora dane osobowe kandydata do pracy podane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 6) Kandydat do pracy u Administratora ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres pocztowy Administratora lub drogą mailową na adres e-mail: iodo@mzkzg.org. 7) Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 8) Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia). 9) Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. 10) W odniesieniu do danych osobowych kandydata do pracy u Administratora decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 Rozporządzenia. 11) Podanie danych osobowych przez kandydata do pracy u Administratora jest zasadniczo wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uwzględnienia zgłoszenia rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, podanie danych następuje na zasadzie dobrowolności.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65167741
 • Data wprowadzenia: 12.01.2023