Podinspektor / Inspektor w Wydziale Obywatelskim

Ogłoszenie nieaktualne

Podinspektor / Inspektor w Wydziale Obywatelskim

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe o profilu: prawo lub administracja bądź inne wyższe wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie administracji publicznej.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem ustawy o ewidencji ludności lub ustawy o dowodach osobistych oraz aplikacji Systemu Rejestrów Państwowych będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność czytania i interpretowania przepisów,
 • umiejętność podejmowania decyzji, rzeczowość,
 • umiejętność konstruktywnego, analitycznego i logicznego myślenia,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej, samodzielność,
 • bezstronność, dokładność i systematyczność w pracy,
 • rzetelność, odpowiedzialność i solidność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE.
Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami. Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku Urzędu, wyposażonego w windę i podjazdy. Miejsce wykonywania pracy w budynku Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 20 – parter. Nie występują bariery architektoniczne w dostępności do stanowiska pracy.

Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
 • Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.
 • Weryfikacja wniosków na podstawie Systemu Rejestrów Państwowych oraz usuwanie niezgodności zgodnie z dokumentacją źródłową.
 • Wprowadzanie danych z zakresu ustawy o dowodach osobistych do Rejestru Dowodów Osobistych.
 • Wydawanie spersonalizowanych dowodów osobistych.
 • Występowanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departamentu Rejestrów Państwowych o nadanie numeru PESEL.
 • Udostępnianie informacji z Rejestru Dowodów Osobistych upoważnionym jednostkom i osobom.
 • Wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentu tożsamości.
 • Kasowanie dokumentów tożsamości w związku ze zgonem lub wymianą.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Sopotu w maju 2023 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje /fakultatywnie/,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie – ochrona danych osobowych.
Wzory dokumentów wymienionych w ogłoszeniu dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu na stronie internetowej www.bip.sopot.pl w zakładce PRACA W URZĘDZIE - DOKUMENTY DO POBRANIA.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, cv oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii ogólnej lub Wydziale Organizacji i Kadr  Urzędu Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 pok. 65 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor / Inspektor w Wydziale Obywatelskim w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub niekompletne z punktu widzenia weryfikacji spełniania przez kandydatów wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
Informacje o wszystkich stanowiskach pracy oferowanych przez Urząd Miasta Sopotu zamieszczone są na stronie bip.sopot.pl w zakładce Praca w Urzędzie Miasta.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta, jest Urząd Miasta Sopotu z siedzibą 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, posiadający numer NIP 585-00-08-568 oraz numer REGON 000598492, reprezentowany przez: Prezydenta Miasta Sopotu Pana Jacka Karnowskiego. 1) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: - realizacja procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta. 2) Prezydent Miasta Sopotu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy iod@sopot.pl, telefonicznie pod numerem 58 5213-669 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3) Zawarte w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta. 4) Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 5) Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6) Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Sopotu nadanego zarządzeniem Nr 618/09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 stycznia 2009 r., zm. zarządzenie Nr 420/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 30 grudnia 2011 r.; zarządzenie Nr 1345/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2018 r. www.bip.sopot.pl/ Prawo lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku ich nie podania oferta pracy nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji. 8) Zawarte w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65345175
 • Data wyróżnienia: 09.06.2023
 • Data wprowadzenia: 09.06.2023
Wróć do góry