Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Część etatu
Wynagrodzenie brutto
2618 - 2618
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Serwis / Usługi
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 2 miesiące temu

Zakres obowiązków:
 • odkodowanie oraz otwieranie drzwi wejściowych do budynków GCUW,
 • prowadzenie ewidencji osób wchodzących do budynku,
 • prowadzenie ewidencji pobranych kluczy przez pracowników GCUW,
 • odbieranie połączeń telefonicznych i udzielanie informacji w zakresie numeru telefonu oraz łączenie z odpowiednimi Wydziałami / Referatami,
 •  otwieranie drzwi osobom spoza organizacji i pokierowanie ich do odpowiedniego pracownika GCUW,
 • wykonywanie drobnych prac porządkowych w otoczeniu obiektu,
 • wykonywanie prac konserwatora na obiektach GCUW, drobne naprawy mienia wymiany i naprawy mebli,
 • przygotowywanie Sali konferencyjnej / auli na potrzeby spotkań,
 • pomoc kancelaryjna,
 • dbanie o rzeczy materialne GCUW, m.in. odkamienianie ekspresów,
 • obsługa systemów: monitoringu terenu zewnętrznego / wewnętrznego, monitoringu i centrali systemu ppoż, instalacji urządzeń gaśniczych, instalacji antywłamaniowej, obsługa centrali telekomunikacyjnej
 
 • Wykonywanie obchodów budynków po zakończonej pracy.
Wymagania niezbędne:
 • uprawnienia SEP G1 lub wykształcenie zawodowe / techniczne w zakresie elektrycznym,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność,
 • odpowiedzialność,
 • punktualność.
Mile widziane:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dyspozycyjność
Co oferujemy?
 • umowa o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie 2617,50 zł brutto
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-ta pensja,
 • dodatek stażowy,
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karta FitProfit, dopłaty do wypoczynku)
Wymagane dokumenty:
 • CV
 • Kopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,
 • wymagane oświadczenia i zgoda RODO - do pobrania: https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/ [ukryte] 400/oswiadczenie-rekrutacyjne-gcuw.pdf
Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, al. gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy Referat Organizacyjny – Portier” lub drogą elektroniczną na adres [ukryte] do dnia 10.02.2023 r. (decyduje data wpływu do GCUW). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz niezałączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

GCUW zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru stanowi informację publiczną w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27).
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w GCUW w 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie 9%.
Informacje o firmie
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zajmuje się obsługą finansowo – księgową i kadrowo – płacową jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska. Powołanie GCUW usprawniło realizację zadań z zakresu finansów, księgowości, kadr i płac, które wcześniej rozproszone były w licznych placówkach oświatowych. 
Centralizacja usług przyczyniła się także do podniesienia jakości realizowanych usług publicznych. Ponadto umożliwiła m.in. ujednolicenieprocedur, podział obowiązków, czy optymalizację kosztów. 
Aktualnie obsługą GCUW objęte są wszystkie gdańskie przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, zespoły szkół oraz pozostałe placówki oświatowe, łącznie 160 gdańskich jednostek oświatowych. Centralizację usług rozpoczętow 2016 roku i przeprowadzono ją etapami, by zakończyć w trzecim kwartale2021 roku.
GCUW zapewnia jednostkom oświatowym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, m.in. prowadzenie rachunkowości, spraw kadrowych i płacowych pracowników, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami oraz prowadzenie obsługi prawnej jednostek oświatowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65190429
 • Data wyróżnienia: 08.02.2023
 • Data wprowadzenia: 30.01.2023
 • Aktualizacja: 08.02.2023