Pracownik ds. Administracji - Dział Teleinformatyczny

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Służba zdrowia
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 2 miesiące temu

                                      Pracownik ds. Administracji                                    (numer oferty ZZL/OP/122/2022)
                     Miejsce pracy: Gdańsk – Dział Teleinformatyki,
(Dział składa się z 2 sekcji: Sekcja Teletechniki, Sekcja Systemów Informatycznych i Wsparcia)

Zatrudniona osoba będzie wspomagała w codziennej pracy Kierownika Działu, ściśle współpracowała z kierownikami sekcji, udzielała na bieżąco pomocy i wsparcia w zakresie prac administracyjnych  oraz uczestniczyła w realizowanych projektach. Szukamy osoby doskonale odnajdującej się w pracy analitycznej.
Zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie m. in.:
 • nadzór nad terminowością zawieranych umów, ich ciągłością, dostępnością środków finansowych oraz realizacją planu zakupowego w bieżącym roku.
 • nadzór i koordynacja prac związanych z zawieraniem umów, zawieraniem aneksów, kierowanie do zaopiniowania przez radców prawnych (związany z tym bezpośredni kontakt z kontrahentami, serwisantami)
 • bieżące wsparcie w działaniach administracyjnych, organizacji zaopatrzenia działu i obsłudze korespondencji, oraz dokumentacji, w tym: ewidencjonowanie poczty, prowadzenie i archiwizacja korespondencji/dokumentów, koordynacja obiegu dokumentów, przyjmowanie faktur i ich opracowywanie, opracowanie dokumentów dla księgowości, skanowanie dokumentów, wprowadzanie dokumentów/umów do elektronicznych rejestrów, telefoniczny kontakt z klientami i kontrahentami w zakresie stanowiska pracy, uzupełnianie baz danych, zamawianie i dysponowanie artykułami biurowymi i innymi wykorzystywanymi na potrzeby działu
 • pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji/ofert w celu przygotowania i zarejestrowania wniosków zamówień publicznych
 • wsparcie administracyjne związane z porządkowaniem (fizycznym i elektronicznym) dokumentacji,
 • prowadzenie kalendarza spotkań oraz ich organizacja
 • przygotowywanie raportów/zestawień,
 • zgłaszanie zleceń/napraw sprzętu i monitorowanie dokonanych zgłoszeń,

 
Poszukujemy osób które spełniają poniższe wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • biegła, praktyczna znajomość pakietu MS Office i/lub Libre Office (w szczególności edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) ,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach wymagających bardzo dobrej organizacji czasu pracy, w tym zadań z dużą liczbą dokumentów.

 
Mile widziane
 • znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość systemu elektronicznego obiegu dokumentów BOS,
 • znajomość zagadnień ujmowanych w informatycznych umowach wsparcia i serwisowych,
 • doświadczenie w pracy z zewnętrznymi kontrahentami (komunikatywność, umiejętności interpersonalne).

Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat (pierwsza umowa zawierana na okres próbny),
 • praca w godzinach między 7:00 a 15:00
 • benefity: dodatek za wysługę lat, Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”, kasa zapomogowo-pożyczkowa, możliwość zakupu kart sportowych,
 • terminowe wynagrodzenie,

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie aplikacji w terminie do 12.07.2022 r. na adres e-mail: [ukryte] zaznaczając w tytule nazwę stanowiska oraz numer oferty lub przesłanie do Działu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS [ukryte] 0, NIP 957-07-30-409, REGON [ukryte] moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, o którym mowa w unijnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, dalej RODO), uprzejmie informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 (dalej jako UCK).
2. UCK powołało Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@uck.gda.pl.
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez UCK we wskazanych poniżej celach:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i dokonania wyboru kandydatów do zawarcia umowy o pracę; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na UCK zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy w związku z wyborem kandydata do zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Kodeks Pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych do Kodeksu. Niepodanie tych danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. numeru telefonu lub adresu e-mail) jest dobrowolne (na podstawie dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyrażonej przez Ciebie zgody). Ich niepodanie nie wpływa na możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia), ale ich podanie umożliwi nam np. w przypadku numeru telefonu lub adresu email skontaktowanie się z Tobą za ich pośrednictwem. Masz również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem,
c) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, jakim jest ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne,
a zwłaszcza dostawcom usług:
1) teleinformatycznych,
2) księgowych,
3) prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
4) kurierskich i pocztowych,
5) archiwizacyjnych,
6) związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,
e) organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK.
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. Prawa, o których mowa powyżej, nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają określonym prawem ograniczeniom, co może w pewnych sytuacjach skutkować odmową spełnienia zgłoszonego żądania.
8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 64895854
 • Data wyróżnienia: 29.06.2022
 • Data wprowadzenia: 29.06.2022
 • Aktualizacja: 29.06.2022