Pracownik magazynu - pakowanie

Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu
Wynagrodzenie brutto (od)
18
Rodzaj umowy
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Logistyka i planowanie,
Magazynowanie,
Spedycja
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 3 dni temu | Nr ref: COP/0521/GDA

InterKadra to agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego z 14-letnim doświadczeniem na rynku. Jesteśmy firmą godną zaufania! Oferujemy pracę dostosowaną do Twoich kwalifikacji i potrzeb.
Nr 3372 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.,


Pracownik magazynu


Mamy do zaoferowania:
 • umowę cywilnoprawną w prężnie rozwijającej się firmie logistycznej,
 • możliwość dłuższej współpracy,
 • stała opiekę koordynatora.

Do Twoich obowiązków będzie należało:
 • przepakowanie towaru zgodnie z ustalonymi wytycznymi zachowując najwyższe standardy.

Oczekujemy:
 • chęci do pracy zmianowej 6-14, 14-22
 • dyspozycyjności od poniedziałku do piątku (czasami również w sobotę),
 • staranności w wykonywanej pracy,
 • dojazdu na ulicę Kontenerową, gdzie będzie wykonywana praca.

 
Informacje o firmie
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Interkadra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 000027... Wyświetl numer 4, NIP: 676233... Wyświetl numer 6, REGON: 120367... Wyświetl numer . Kontakt z Administratorem: tel. 12 290 22 44, e-mail: s...@inter... Wyświetl e-mail
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Paweł Wołoszyn, adres e-mail: b...@eiodo... Wyświetl e-mail
PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu realizacji procesu rekrutacji:
1) W zakresie danych: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c RODO– w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również:
2) W zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
3) W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym Pracodawca Użytkownik. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt III.1 i III.2) powyżej będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji, natomiast dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące lub do momentu wycofania zgody.
INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych o których mowa w pkt III.1 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt III.2 i III.3 jest dobrowolne.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez formularz https://forms.gle/GKL22uuwBqnwDgah6 ,kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE. Administrator zawsze współpracuje z podmiotami gwarantującymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie (między innymi poprzez wybór podmiotów które przystąpiły do Privacy Shield).

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu powyżej oraz dołączonym życiorysie zawodowym (CV) dla Interkadra Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu powyżej oraz dołączonym życiorysie zawodowym (CV) dla Interkadra Sp. z o.o. w celu przedstawiania mi w przyszłości nowych ofert pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InterKadra Sp. z o.o. (KRS 0000272214) moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu, posiadanych kwalifikacji i preferowanej pracy do celów marketingowych tj. otrzymywania od InterKadra Sp. z o.o. (KRS 0000272214) informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (t.j. Dz.U. 2017, poz.1219 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
zobacz klauzulę
zgłoś do moderacji

Pozostałe ogłoszenia z naszej firmy

Aktualizacja: 18 minut temu
Aktualizacja: 24 minuty temu
Aktualizacja: 14 minut temu
Aktualizacja: 16 minut temu
Aktualizacja: 18 minut temu
Aktualizacja: 15 minut temu
Aktualizacja: 15 minut temu
Aktualizacja: 16 minut temu
Aktualizacja: 18 minut temu
Aktualizacja: 18 minut temu
Ogłoszenie standardowe

Interkadra Sp. z o.o.

517861... Wyświetl numer
a...@inter... Wyświetl e-mail

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Stogi

Profil pracodawcy

InterKadra to Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego z 12-letnim doświadczeniem na rynku. Jesteśmy firmą godną zaufania! Oferujemy pracę dostosowaną do Twoich kwalifikacji i potrzeb. Nr 3372 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia...

Zobacz profil employer_photo
Zobacz dane kontaktowe

Firma

NIP
6762336026
interkadra.pl
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności
Ważne jeszcze 88 dni (do 11.08.2021)
 • Numer ogłoszenia: 64252963
 • Data wyróżnienia: 11 maja 2021
 • Data wprowadzenia: 4 maja 2021
 • Aktualizacja: 11 maja 2021
 • Wyświetleń: 248
 • Wyświetleń na liście: 2 602
Zadzwoń SMS