Psycholog/żka- wychowawca/wychowawczyni

Ogłoszenie nieaktualne

Psycholog/żka- wychowawca/wychowawczyni

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Psycholog/żka- wychowawca/czyni
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" poszukuje osoby na stanowisko Psycholog/żka-wychowawcy/ wychowawczyni w Placówce Wsparcia Dziennego w Gdańsku,
która dołączy do naszego zespołu.
Praca polega na wsparciu dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat w naszej placówce w Gdańsku Wrzeszcz.
PRACA OD LIPCA 2023 r.

Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe- konieczne
  – na kierunku  psychologia,
 • wysoki poziom empatii, a jednocześnie umiejętność stawiania granic w relacjach społecznych, w szczególności z pracy z dziećmi i młodzieżą ,umiejętność pracy w zespole,
 • osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
Twoim dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć:
 • terapii pedagogicznej
 • i/lub socjoterapii
oraz doświadczenie na podobnym stanowisku
Gwarantujemy
 • Umowę o pracę na 6/8 etatu
 • Pracę w godzinach 13-19 (w dni wolne od nauki, a będące dniami pracującymi  w godzinach 11-17)
 • Codzienne wsparcie kierowniczki placówki.
 • Wsparcie w formie spotkań zespołu i superwizji.
 • Otwartość na innowacyjne pomysły na realizacje zajęć.
 • Możliwość uczestniczenia w ciekawych i rozwijających kompetencje wychowawcze szkoleniach.
 • Dobrą atmosferę pracy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Pomoc w nauce i rozwoju dzieciom oraz młodzieży.
 • Organizacja i realizacja zajęć ogólnorozwojowych pogłębiających kompetencje społeczne podopiecznych.
 • Organizacja zajęć animacyjnych
 • Prowadzenie rozmów indywidualnych z podopiecznymi
 • Przestrzeganie regulaminów i procedur. Nadzór nad mieniem placówek.
 • Nadzór nad prawidłowością i terminowością prowadzonej w placówce dokumentacji dotyczącej podopiecznych.
 • Współpraca z instytucjami administracji publicznej.
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Dbanie o porządek w placówce.
W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o przesłanie CV na adres e-mail [ukryte] z dopiskiem Praca w PWD „Glanik”

Do cv prosimy o dołączenie klauzuli
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Informujemy, że w odpowiedzi na przesłane CV skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo, z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, tylko z wybranymi osobami.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298) przy ulicy Agrarnej 2 (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).
Inspektor ochrony danych
Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem
[ukryte]   lub pisemnie na adres: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, ul. Królikarnia 13, 80-741 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Stowarzyszenie będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: „RODO”);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesiące.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 
Informacje o firmie
www.mrowisko.org.pl

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65288913
 • Data wyróżnienia: 21.04.2023
 • Data wprowadzenia: 18.04.2023
 • Aktualizacja: 05.06.2023
Wróć do góry