Specjalista ds. BHP

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista ds. BHP

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu,
Sezonowa / Tymczasowa / Dodatkowa
Rodzaj umowy
Praktyka / Staż
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Serwis / Usługi,
Praca w Polsce
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie
Status studenta
Tak


do Twoich zadań należeć będzie:
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP na terenie stocznia;
 • Opracowywanie dokumentów BHP zgodnie z regulacjami prawnymi;
 • Tworzenie i wdrażanie programów prewencyjnych mających ca celu poprawę BHP w firmie
 • Pozostałe działania wynikające z rozporządzenia w sprawie służby BHP oraz wewnętrzną polityka firmy
od Ciebie oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 • Wiedzy z zakresu bezpiecznych metod pracy, aktualnych przepisów BHP i Ppoż. oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania 
 • Znajomości obsługi programów Microsoft Office. 
 • Mile widziane doświadczenia zawodowego w obszarze BHP, znajomość tematyki ochrony środowiska, znajomość języka angielskiego

MIEJSCE PRACY: Gdynia
Oferujemy Ci:
 • możliwość zdobycia doświadczenia w najszybciej rozwijającej się Stoczni
 • udział w istotnych dla obronności RP projektach
 • ciekawą pracę przy wymagających projektach
 • możliwość rozwoju zawodowego i samokształcenia
Informacje o firmie

PGZ Stoczni Wojennej projektujemy, budujemy
i modernizujemy okręty wojenne oraz jednostki cywilne.
W zakresie swojej działalności posiadamy ponad 100-letnie doświadczenie, którym chętnie dzielimy się ze współpracownikami.
Obecnie budujemy nowoczesną fregatę dla Marynarki Wojennej RP
w ramach Programu „MIECZNIK”.
Naszą pasję do obronności przekładamy na bezpieczeństwo Twoje
i Twoich bliskich.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Klikając w przycisk Wyślij zgadzasz się na przetwarzanie przez spółkę PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 22 (1) k.p. lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym. Ponadto przekazujemy poniżej informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procesów rekrutacji w Grupie PGZ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (klauzula informacyjna): I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 48 zwaną dalej PGZ SW lub Administrator).Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksego Grobickiego 23, zwana dalej PGZ S.A. II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pgzsw.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. III. Cele i podstawy przetwarzania. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest ustawa Kodeks pracy (art. 22(1) k.p.), przepisy szczególne, uzasadniony interes Administratora, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji w Grupie PGZ oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa. Jeśli nie chce Pan/Pani, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach. Pana/Pani zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. IV. Okres przechowywania danych. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. 6 m-cy od chwili złożenia aplikacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Po tych okresach dane osobowe będą usuwane. V. Odbiorcy danych Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego tj. dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych. Ponadto Państwa dane osobowe współadministrowane przez spółkę PGZ S.A. ze względu na udostępnienie przez PGZ S.A. Aplikacji eRecruiter w ramach prowadzonego procesu rekrutacji na który się Pan/Pani zgłosił. VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein. VII. Prawa osób, których dane dotyczą: W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii b) sprostowania (poprawiania) swoich danych c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania d) przenoszenia danych e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. VIII. Informacja o dobrowolności podania danych Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne. IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody W każdym momencie ma Pan/Pani możliwość cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65469442
 • Data wyróżnienia: 02.10.2023
 • Data wprowadzenia: 02.10.2023
Wróć do góry