Stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum Narodowym w Gdańsku

powrót do listy
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto (od)
6 500
Wynagrodzenie brutto (do)
7 500
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 7 dni temu

Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekuje się:

Wymagania:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z póź. zm.), następujące niezbędne wymagania:

1. Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
 1. prowadzenia rachunkowości jednostki;
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywania wstępnej kontroli:
 •  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


2. Głównym księgowym może być osoba, która:
 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 •  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto:

Posiadanie praktycznej znajomości ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisów prawa ubezpieczeń społecznych.

Posiadanie biegłej znajomości ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania.

Posiadanie minimum pięcioletniego doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego w instytucji kultury.

Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej,
 2. umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
 3. znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych,
 4. posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 5. umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE (między innymi Word, Excel, Outlook), Internetu, oraz programów obsługujących księgowość i płace,
 6. znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania ze środków unijnych,
 7. komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 8. umiejętność pracy samodzielnej, a także w zespole,
 9. odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość.
Przewidywany zakres obowiązków:
 1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością instytucji,
 2. przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacją do corocznej weryfikacji,
 3. zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
 4. planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązanymi finansowymi i prawnymi instytucji,
 5. raportowanie stanu finansowego instytucji wg ustalonych procedur i określonych terminów,
 6. nadzorowanie pracy działu księgowości, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
 7. zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych; rozliczenia projektów UE,
 8. prowadzenie i nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych, przyjętych zasad polityki rachunkowości, planu finansowego, instrukcji kasowej,
 10. zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury,
 11. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminowej realizacji umów,
 12. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 13. przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 14. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 15. opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 16. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 17. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 18. przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
 19. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 20. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 21. przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji,
 22. zapewnienie terminowego ściągania należności,
 23. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawami,
 24. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 25. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego Księgowego,
 26. współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji,
 27. kierowanie pracą podległego zespołu.
Oferujemy:

Pracę w ciekawej, dynamicznej instytucji kultury.
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia: wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 6500 – 7500 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
 • Curriculum Vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe;
 • Pisemne własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o:
 1.  posiadaniu obywatelstwa polskiego bądź obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (podać właściwe);
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiadaniu znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 •  Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata, wraz z klauzulą informacyjną – formularz na stronie internetowej.
Wyżej wymienione dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: i...@mng.g... Wyświetl e-mail lub papierowej na adres:

Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk do dnia 01.06.2020 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które wpłyną do Muzeum Narodowego w Gdańsku do dnia 01.06.2020 r.

Ocena ofert pod kątem spełniania wymogów podstawowych oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi podstawowe odbędą się po w/w terminie z uwzględnieniem działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie.

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia są one trwale niszczone.

 
Informacje o firmie

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia dwóch instytucji - Muzeum Miejskiego (1870) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (1881). Zasadniczy trzon muzealnych zbiorów stanowi kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814) złożona z kilku tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich od końca XV do początków XIX wieku. Muzeum Narodowe w Gdańsku, w którego głównym gmachu – późnogotyckim  klasztorze franciszkańskim mieści się Oddział Sztuki Dawnej, posiada jeszcze 5 oddziałów, które mają swoje siedziby w zabytkowych budynkach. W Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie mieści się Oddział Sztuki Nowoczesnej, a w Spichlerzu Opackim Oddział Etnografii. Zielona Brama przy Długim Targu jest miejscem wystaw czasowych. W dworku Józefa Wybickiego, w Będominie koło Kościerzyny, ma swoją siedzibę Muzeum Hymnu Narodowego, a w Waplewie Wielkim, w zabytkowym pałacu należącym do rodu Sierakowskich, powołano do życia Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Bogate zbiory fotograficzne prezentowane są w Gdańskiej Galerii Fotografii, części Oddziału Sztuki Nowoczesnej, działającej jednak w siedzibie Oddziału Zielona Brama na terenie Głównego Miasta w Gdańsku.

Prosimy o dodanie klauzuli:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażam zgodę* nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją na aplikowane przeze mnie stanowisko, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

* Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl.

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli niniejsza zgoda.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, prawo żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Zapoznałem się i zrozumiałem powyższą treść.

......
podpis kandydata

zobacz klauzule
Ogłoszenie premium
583017... Zadzwoń
i...@mng.g... Wyświetl e-mail
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Adres
Gdańsk Stare Przedmieście
Toruńska 1 
Ważne jeszcze 3 dni (do 01.06.2020)
obserwuj to ogłoszenie
 • Numer ogłoszenia: 63432093
 • Data wyróżnienia: 22 maja 2020
 • Data wprowadzenia: 22 maja 2020
 • Aktualizacja: 24 maja 2020
 • Wyświetleń: 865
 • Wyświetleń na liście: 36 588
Wydrukuj to ogłoszenie
Poleć znajomemu
Podziel się na Facebooku
zgłoś do moderacji
Zadzwoń SMS