Starszy Inspektor ds. monitoringu i rozliczania zadań inwestycyjnych

Ogłoszenie nieaktualne

Starszy Inspektor ds. monitoringu i rozliczania zadań inwestycyjnych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Budownictwo,
Infrastruktura,
Konstrukcja / Technologie
Poziom stanowiska
Asystent
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Kierownika Projektu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Informujemy, że aby spełnić wymagania formalne, należy złożyć do nas komplet dokumentów podanych w ogłoszeniu: https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/gdansk/starszy-inspektor,127576,v7

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
(wzory oświadczeń znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach ).
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Osoba na tym stanowisku:

Prowadzi rozliczanie realizowanych zadań inwestycyjnych związanych z rządowymi programami budowy dróg w zakresie
zgodności z warunkami umowy i harmonogramem rzeczowym i finansowym i współpracuje w tym zakresie z
Kierownikiem Projektu, celem właściwej i terminowej realizacji umów;
Sprawdza i przygotowuje Kierownikowi Projektu dokumenty finansowe do płatności oraz prowadzi ewidencję postępu
prac do rozliczeń finansowych, bierze udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące
wytyczne dla projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno-prawny, celem właściwej i
terminowej realizacji zawartych umów;
Prowadzi rozliczenia finansowe zadań inwestycyjnych związanych z rządowymi programami budowy dróg, aż do jego
ostatecznego rozliczenia oraz współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania
rozliczenia inwestycji wg wymogów pomocowych UE lub MIF oraz prawa polskiego, celem właściwego i terminowego
finansowania i rozliczenia inwestycji;
Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania wymaganych dokumentów do
wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz o uruchomienie środków finansowych na realizację zadań
inwestycyjnych, celem właściwej i terminowej realizacji inwestycji;
Przygotowuje i archiwizuje wymaganą sprawozdawczość, celem właściwej i terminowej realizacji obowiązków
sprawozdawczych dotyczących zadania;
Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi,
samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, finansowania, realizacji i
rozliczenia inwestycji, celem właściwej i terminowej realizacji zadań;
Sporządza wraz z rozliczeniem inwestycji dowód księgowy – przejęcie środka trwałego w uzgodnieniu z merytorycznymi
komórkami organizacyjnymi w rozbiciu na drogi, grunty i obiekty inżynierskie, celem przekazania do Wydziału Dróg i
Sieci Drogowej oraz Wydziału Finansowo- Księgowego oraz przygotowuje materiały celem zgłoszenia do ubezpieczyciela
nowo oddanych inwestycji do użytkowania;
Bierze udział w ocenianiu wnioskowanych zmian do umów (np. poleceń zmian, zamówień uzupełniających, roszczeń, itp.)
oraz przygotowuje wnioski o zamówienia uzupełniające, celem właściwej i terminowej realizacji inwestycji.

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i
obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych
Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
Prawo jazdy kat. B
Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie
celów, współpraca, skuteczna komunikacja
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Wykształcenie: wyższe wyższe budowlane, drogowe lub ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w rozliczaniu lub monitorowaniu inwestycji lub w administracji publicznej
Znajomość FIDIC

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od
udokumentowanego stażu pracy
Trzynaste wynagrodzenie
Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
Pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
(m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych)
Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
Informacje o firmie
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był
mniejszy niż 6%.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej Administratorem danych; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych; 7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska); z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adres email: iod@gddkia.gov.pl
zobacz klauzulę
  • Numer ogłoszenia: 65461298
  • Data wprowadzenia: 25.09.2023
Wróć do góry