Starszy Inspektor ds. planowania

Ogłoszenie nieaktualne

Starszy Inspektor ds. planowania

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Budownictwo,
Infrastruktura,
Księgowość
Poziom stanowiska
Asystent
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Twoja aplikacja musi zawierać
(dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach ).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE:
https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/gdansk/starszy-inspektor,127800,v7 

Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Współpracuje w przygotowaniu projektów planów rzeczowo – finansowych wieloletnich i rocznych dla inwestycji będących na etapie prac przygotowawczych, zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w sposób określony przez Centralę GDDKiA wraz z ich aktualizacją we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia optymalnego rozwoju sieci drogowej i podniesienia poziomu stanu technicznego dróg, współpracuje z Centralą w ramach ustalenia źródeł finansowania tych planów;
 • Współpracuje w prowadzeniu monitoringu i sprawozdawczości w zakresie finansowania i realizacji zadań, analizuje realizację przedsięwzięć w stosunku do planu rzeczowo – finansowego, koordynuje wykorzystanie środków z planu przez właściwe komórki organizacyjne i informuje o konieczności podjęcia działań zaradczych w celu właściwego i pełnego wykorzystania środków dla zadań zawartych w planie rzeczowo – finansowym Oddziału;
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu i aktualizowaniu dokumentów niezbędnych w procesie planowania wymaganych stosownymi przepisami oraz wytycznymi Centrali GDDKiA (m.in. programy inwestycyjne, karty projektów) przy współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi oraz weryfikuje rozliczenia zadań inwestycyjnych, przygotowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne w celu zapewnienia jak najlepszego wykorzystania otrzymanych środków finansowych w różnych asortymentach w Oddziale;
 • Współpracuje z Centralą w ramach ustalania źródeł finansowania planu rzeczowo – finansowego, sporządza i aktualizuje prognozy wydatkowania środków z KFD w układzie miesięcznym, rocznym i wieloletnim oraz weryfikuje zgodność danych pomiędzy poszczególnymi dokumentami planistycznymi i sprawozdaniami w celu efektywnego i właściwego wykorzystania środków;
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji w celu określenia potrzeb finansowych i racjonalnego wykorzystania środków, a także przygotowuje wnioski na potrzeby aktualizacji planów rocznych;
 • Opracowuje i pozyskuje materiały do wniosków o zapewnienie finansowania dla zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz opracowuje materiały do wniosków/umów o dofinansowanie zadań ze środków UE oraz inne dokumenty niezbędne w procesie pozyskiwania środków unijnych – w zakresie inwestycji współfinansowanych w ramach programów operacyjnych, innych instrumentów finansowych i z innych źródeł w sposób określony przez Centralę GDDKiA w celu zapewnienia współfinansowania dla zadań inwestycyjnych i właściwego wykorzystania tych środków.

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, a w szczególności programów Excel oraz Word;
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych;
 • Kompetencje: - wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, - rzetelność, - organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, - współpraca, - komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe preferowane z zakresu ekonomii, zarządzania, administracji lub finansów, drogowe;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze planów rocznych i wieloletnich;
 • Znajomość podstawowych zagadnień technicznych oraz prawnych aspektów dotyczących procesów przygotowania i realizacji m.in. inwestycji drogowych;
 • Znajomość przepisów i wytycznych w zakresie projektów finansowanych w ramach środków UE oraz zasad finansowania zadań ze środków krajowych;
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość zasad prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości zadań Oddziału.

Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracyzatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • Pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,(m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych)
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
Informacje o firmie
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO informuję,że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej Administratorem danych;2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;6) podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adresemail:iod@gddkia.gov.pl
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65464554
 • Data wprowadzenia: 28.09.2023
Wróć do góry