Starszy Inspektor ds. przygotowania dokumentacji projektowej

Ogłoszenie nieaktualne

Starszy Inspektor ds. przygotowania dokumentacji projektowej

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Budownictwo,
Infrastruktura,
Wykonawcy budowlani
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie
Status studenta
Tak
Orzeczenie o niepełnosprawności
Tak

Zakres obowiązków oraz pełny opis ogłoszenia znajdą Państwo na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - link do ogłoszenia:
https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/gdansk/starszy-inspektor,130780,v7
Proszę o składanie kompletu dokumentów w celu spełnienia wymagań formalnych.

Twoja aplikacja musi zawierać
(dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów technicznoekonomiczno- środowiskowych oraz koncepcji programowych w celu przygotowania zadania do realizacji oraz uzyskania decyzji środowiskowej.
 • Współpracuje przy prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym w celu zabezpieczenia środowiska w sąsiedztwie inwestycji drogowej.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Uczestniczy w sprawdzaniu projektów budowlanych albo projektów wykonawczych dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich.
 • Współuczestniczy w uzyskaniu decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu umożliwienia rozpoczęcia inwestycji i eliminacji konfliktów społecznych na etapie wykonywania robót. Opracowywanie Programów Inwestycji dla zadań inwestycyjnych wraz z Aneksami do nich wraz z uzgadnianiem w centrali GDDKiA. Bieżąca weryfikacja i aktualizacja danych w Centralnym Zasobie Danych.
 • Współpracuje z komórkami merytorycznymi w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych w celu spełnienia obowiązujących wymagań określonych przepisami prawnymi.
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia kompletności wykonania zmówienia i spełnienia celu którym została wykonana.

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office).
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe w specjalności drogowej, mostowej lub budowlanej.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w techniczno – budowlanym obszarze drogownictwa.
 • Przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub wykonawstwa.

Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy,zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności odudokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • Pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,(m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych)
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
Informacje o firmie
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Prosimy o dodanie klauzuli:

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO informuję,że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej Administratorem danych;2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie zustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. cRODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracyoraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane danedodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzeczAdministratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, wszczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalneoraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;6) podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa;niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczeniaprzetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wycofania zgodyi usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazaneakty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodyprzed jej wycofaniem;8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi napodstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będąprzechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (zuwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adresemail:iod@gddkia.gov.pl
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65530829

Wróć do góry