Starszy Pracownik/ Specjalista ds. Rozliczeń Finansowych

Ogłoszenie nieaktualne

Starszy Pracownik/ Specjalista ds. Rozliczeń Finansowych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

                                   Starszy Pracownik/ Specjalista ds. Rozliczeń Finansowych
                                                            (numer oferty ZZL/OP/120/2023)
                                                 Miejsce pracy: Gdańsk – Dział Finansowy

Z
akres zadań:
 • zarządzanie bazą danych kontrahentów w systemie FK, z uwzględnieniem potrzeb obowiązkowego raportowania i sprawozdawczości szpitala jako jednostki finansów publicznych, z dochowaniem należytej staranności,
 • weryfikacja/uzupełnianie/aktualizacja bazy danych,
 • wprowadzanie/modyfikacja danych kontrahentów,
 • zbieranie danych od kontrahentów oraz z innych dostępnych źródeł,
 • prowadzenie korespondencji z kontrahentami,
 • współpraca z działami prowadzącymi umowy z kontrahentami,
 • tworzenie niezbędnych raportów oraz ich analiza,
 • sporządzanie zestawień oraz analiz zleconych do wykonania z powierzonego odcinka pracy,
 • analiza rozrachunków z kontrahentami i potwierdzanie sald zobowiązań,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych związanych z realizacją zobowiązań.
Nasze oczekiwania:
 • Straszy Pracownik ds. Rozliczeń Finansowych - wykształcenie średnie kierunek: ekonomia, finanse, rachunkowość – min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków lub wykształcenie wyższe kierunek: ekonomia, finanse, rachunkowość – min. rok doświadczenia na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków,
 • Specjalista ds. Rozliczeń Finansowych - wykształcenie wyższe kierunek:  ekonomia, finanse, rachunkowość-     min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków,
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel w zakresie używania formuł i funkcji, przede wszystkim logicznych, sporządzania tabel przestawnych, edytor tekstu Word, korespondencja seryjna 
 • umiejętność pracy z dużą ilością danych,
 • samodzielne, rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
 • znajomość Ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Korzyści z pracy u nas:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 •  benefity pracownicze takie jak:
      - dodatek za wysługę lat,
      - Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
      - Kasa zapomogowo-pożyczkowa,
      - karty rabatowe LOTOS,
     - możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 • ciekawą pracę w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie aplikacji w terminie do 18.06.2023 r. na adres e-mail: [ukryte] zaznaczając w tytule nazwę stanowiska oraz numer oferty  lub przesłanie do Działu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS [ukryte] 0, NIP 957-07-30-409, REGON [ukryte] moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, o którym mowa w unijnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, dalej RODO), uprzejmie informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 (dalej jako UCK).
2. UCK powołało Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@uck.gda.pl.
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez UCK we wskazanych poniżej celach:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i dokonania wyboru kandydatów do zawarcia umowy o pracę; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na UCK zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy w związku z wyborem kandydata do zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Kodeks Pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych do Kodeksu. Niepodanie tych danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. numeru telefonu lub adresu e-mail) jest dobrowolne (na podstawie dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyrażonej przez Ciebie zgody). Ich niepodanie nie wpływa na możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia), ale ich podanie umożliwi nam np. w przypadku numeru telefonu lub adresu email skontaktowanie się z Tobą za ich pośrednictwem. Masz również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem,
c) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, jakim jest ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne,
a zwłaszcza dostawcom usług:
1) teleinformatycznych,
2) księgowych,
3) prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
4) kurierskich i pocztowych,
5) archiwizacyjnych,
6) związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,
e) organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK.
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. Prawa, o których mowa powyżej, nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają określonym prawem ograniczeniom, co może w pewnych sytuacjach skutkować odmową spełnienia zgłoszonego żądania.
8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65343748
 • Data wyróżnienia: 07.06.2023
 • Data wprowadzenia: 07.06.2023
 • Aktualizacja: 07.06.2023
Wróć do góry