Starszy Specjalista ds. rozwiązań technologicznych

Ogłoszenie nieaktualne

Starszy Specjalista ds. rozwiązań technologicznych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Budownictwo,
Infrastruktura,
Konstrukcja / Technologie
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Twoja aplikacja musi zawierać
(dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach ).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
SZCZEGÓŁY OFERTY ZNAJDĄ PAŃSTWO POD ADRESEM:
https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/gdansk/starszy-specjalista,127794,v7 


Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Koordynuje we współpracy m.in. z wydziałem technologii sprawy związane z projektami technologii wykonywania robót dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów rządowych, z projektami robót geologicznych i hydrogeologicznych, z dokumentacjami geologiczno – inżynierskimi, dokumentacjami geotechnicznymi, projektami wzmocnienia podłoża w celu przeprowadzania weryfikacji/kontroli poprawności ww. opracowań.
 • Weryfikuje przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na roboty budowlane (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Programy Funkcjonalno – Użytkowe, Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych).
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie technologii wykonywania robót na etapie realizacji inwestycji oraz diagnostyki stanu nawierzchni na etapie eksploatacji dróg w celu określenia zgodności wykonywania robót ze standardami w GDDKiA, rozwiązywaniu bieżących problemów oraz w celu określenia stanu degradacji nawierzchni (na etapie eksploatacji).
 • Prowadzi, we współpracy z wydziałem technologii monitorowanie rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo – mostowym w celu optymalizacji rozwiązań projektowych.
 • Prowadzi, we współpracy z wydziałem technologii monitorowanie wykonywania robót geologicznych przez Wykonawców w ramach opracowywania dokumentacji projektowych w celu określenia poprawności wykonywania ww. robót – zgodności z decyzją robót geologicznych oraz zgodności ze standardami obowiązującymi w GDDKiA.
 • Współpracuje z biurami projektowymi oraz doradcami – opiniodawcami w zakresie technologii wykonywania robót w celu określenia optymalizacji zastosowanych rozwiązań oraz rozwiązywaniu bieżących problemów.
 • Opiniuje i uzgadnia – we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi – rozwiązania projektowe dotyczące dróg krajowych w zakresie technologii wykonywania robót zawarte w Projektach Budowlanych dotyczących dróg innych kategorii (wykonywanych na zlecenie zarządców dróg; wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych) w celu zapewnienia lub utrzymania standardów drogi krajowej określonych przepisami prawnymi.

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze drogownictwa.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa Prawo Budowlane, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Wiedza w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, znajomość i umiejętność stosowania w praktyce stosowanych przepisów.
 • Obsługa pakietu MS Office.
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe drogowe lub budowlane lub mostowe.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w projektowaniu lub wykonawstwie inwestycji w zakresie branży drogowej.
 • Studia podyplomowe w zakresie technologii nawierzchni.
 • Przeszkolenie w zakresie prawa ochrony środowiska, dokumentacji projektowych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1).

Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracyzatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności odudokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • Pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,(m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych)
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie

 
Informacje o firmie
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO informuję,że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej Administratorem danych;2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;6) podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adresemail:iod@gddkia.gov.pl
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65464562
 • Data wprowadzenia: 28.09.2023
Wróć do góry