Wychowawca

Ogłoszenie nieaktualne

Wychowawca

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka,
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Chrześcijańska Służba Charytatywna Świetlica Środowiskowa "Grodzisko" placówka wsparcia dziennego przy ul. Kartuskiej 74 poszukuje osoby na stanowisko wychowawcy.
Godziny pracy  pn-pt - 14:30-18:30 (2-3 dni w tygodniu), w wakacje i ferie w godzinach 10:00-14:00 lub wg. ustalonego harmonogramu; weekendy, święta - wolne

Wymagania:
wykształcenie wyższe :
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane przy zatrudnieniu.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O WYSŁANIE CV NA ADRES [ukryte]
w tytule wiadomości proszę wpisać: Wychowawca


Prosimy o zawarcie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Wychowawcy przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

Prosimy o dodanie klauzuli:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Chrześcijańska Służba Charytatywna
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Fundacja będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


Informacje o firmie
https://bliskoserca.pl
zobacz klauzulę
  • Numer ogłoszenia: 65463861
  • Data wyróżnienia: 01.11.2023
  • Data wprowadzenia: 27.09.2023
  • Aktualizacja: 23.10.2023
Wróć do góry