Wychowawca- pedagog lub wychowawca-psycholog

Ogłoszenie nieaktualne

Wychowawca- pedagog lub wychowawca-psycholog

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4942 - 4942
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" poszukuje osoby na
stanowisko wychowawcy/ wychowawczyni w Placówce Wsparcia Dziennego
w miejscowości Kolbudy (3 dni) oraz Kowale (2 dni) ,

która dołączy do naszego zespołu.
Praca polega na wsparciu dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat (praca w podziale na grupy wiekowe).
PRACA OD LISTOPADA 2023
Prosimy wziąć pod uwagę dojazdy!
W tytule maila prosimy wpisać "PRACA KOLBUDY"Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe- konieczne
  – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- -wychowawczą lub
  – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • wysoki poziom empatii, a jednocześnie umiejętność stawiania granic w relacjach społecznych, w szczególności w pracy z dziećmi i młodzieżą ,umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialne podejście do obowiązków.
Twoim dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć:
 • terapii pedagogiczne
 • i/lub socjoterapii
 • DOŚWIADCZENIE W PRACY NA PODOBNYM STANOWISKU
Z uwagi na to, że placówki znajdują się w Kowalach i Kolbudach najlepiej aby osoba zgłaszająca swoją kandydaturę na stanowisko była z miejscowości lub dzielnic ościennych.
Prosimy wziąć pod uwagę dojazdy.


Gwarantujemy
 • Umowę o pracę na cały etat
 • Pracę w godzinach 11-19 (w dni wolne od nauki, a będące dniami pracującymi  w godzinach 9-17) Dwa dni pracy w placówce w Kowalach i trzy dni pracy w placówce w Kolbudach.
 • Wynagrodzenie 4.940 brutto
 • Codzienne wsparcie Kierowniczki placówki.
 • Wsparcie w formie spotkań zespołu i superwizji.
 • Otwartość na innowacyjne pomysły na realizacje zajęć.
 • Dobrą atmosferę pracy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Pomoc w nauce i rozwoju dzieciom oraz młodzieży.
 • Organizacja i realizacja zajęć ogólnorozwojowych pogłębiających kompetencje społeczne podopiecznych.
 • Organizacja zajęć animacyjnych
 • Prowadzenie rozmów indywidualnych z podopiecznymi
 • Przestrzeganie regulaminów i procedur. Nadzór nad mieniem placówek.
 • Nadzór nad prawidłowością i terminowością prowadzonej w placówce dokumentacji dotyczącej podopiecznych.
 • Współpraca z instytucjami administracji publicznej.
 • Prowadzenie dokumentacji.
 •  Dbanie o porządek w placówce.
Do cv prosimy o dołączenie klauzuli
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o przesłanie CV na adres e-mail [ukryte] (W TYTULE PROSIMY WPISAĆ "PRACA KOLBUDY")
Informujemy, że w odpowiedzi na przesłane CV skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo, z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, tylko z wybranymi osobami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298) przy ulicy Agrarnej 2 (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).
Inspektor ochrony danych
Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: [ukryte] lub pisemnie na adres: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, ul. Królikarnia 13, 80-741 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Stowarzyszenie będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: „RODO”);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesiące.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65457290
 • Data wyróżnienia: 08.10.2023
 • Data wprowadzenia: 21.09.2023
 • Aktualizacja: 21.09.2023
Wróć do góry