Syndyk sprzeda udziały w spółce z o.o.

Ogłoszenie nieaktualne

Syndyk sprzeda udziały w spółce z o.o.

Cena

18 800

Jestem
Firmą
Rodzaj
Sprzęt medyczny
Stan
Używane

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z .O.O.
wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
 prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 291/22/MB
z wolnej ręki w formie konkursu ofert
syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 291/22/MB ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci 75 (słownie: siedemdziesięciu pięciu) udziałów spółki Chirurgia Jednego Dnia Mysłowice Spółka z o.o. z siedzibą (41-400) Mysłowicach przy ul. Bernarda Świerczyny 1 C, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem [ukryte] 8,
za najwyżej oferowaną cenę, nie niższą niż kwotę tj. kwotę 18.800,00 zł  (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych 00/100).
Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do zbycia wynosi 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
Sprzedaż i nabycie udziałów nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.
WARUNKI KONKURSU OFERT
 1. Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2023r. osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).
 2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
 3. Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt VI GUp 545/21/KP
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż udziałów                                                                        w spółce Chirurgia Jednego Dnia Mysłowice sp. z o.o.
                     NIE OTWIERAĆ!
 1. Oferta musi zawierać:
 
 • imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty
 • dane kontaktowe do oferenta
 • oferowaną cenę nabycia
 
 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 grudnia 2023 roku o godzinie 10.30 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.
 2. Syndyk zastrzega sobie prawo:
 
 1. odstąpienia od konkursu ofert lub też unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem konkursu ofert decyzja dotyczy bez podania przyczyny;
 2.  niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
 
 1. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu [ukryte] lub pod adresem e-mail [ukryte]
Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek – syndyk
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65532381

Aktualizacja: 29.11.2023

Wróć do góry