Syndyk sprzeda udział w spółce

Ogłoszenie nieaktualne

Syndyk sprzeda udział w spółce

Cena

2 000

Jestem
Firmą
Oferuję / poszukuję
Oferuję

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z .O.O.
wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/476/2023 z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/476/2023 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:

1 (słownie: jednego) udziału w spółce Maxon Inwestycje sp. z o. o., z siedzibą (80-831) Gdańsk, ul. Długa 81-83, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem [ukryte] 3,

za najwyżej oferowaną cenę, nie niższą niż nominalna wartość tj. kwota 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

WARUNKI KONKURSU OFERT
1.    Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2023 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).
2.    Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
3.    Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt GD1G/GUp-s/476/2023
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż udziału w spółce Maxon Inwestycje sp. z o. o.
NIE OTWIERAĆ!
4.    Oferta musi zawierać:
·         imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty
·         dane kontaktowe do oferenta
·         oferowaną cenę nabycia
5.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 grudnia 2023 roku o godzinie 11.00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.
6.    Syndyk zastrzega sobie prawo:
a)  odstąpienia od konkursu ofert lub też unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem konkursu ofert decyzja dotyczy bez podania przyczyny;
b)   niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
7.    Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 602 281 889 lub pod adresem e-mail [ukryte]
 
 
Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek – syndyk
 
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65533255

Wróć do góry