Syndyk sprzedaje udziały upadłego w spółce z o.o.

Ogłoszenie nieaktualne

Syndyk sprzedaje udziały upadłego w spółce z o.o.

Jestem
Firmą
Oferuję / poszukuję
Oferuję

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki następujące udziały upadłego:
25 udziałów w spółce Lignum Energia Sp. z o.o. w likwidacji KRS: [ukryte] 9 o łącznej wartości 1.250,00 zł
320 udziałów w spółce AG AGROGAIN Sp. z o.o. KRS: [ukryte] 0 o łącznej wartości 16.000,00 zł
44 udziały w spółce AGRI-MAG Sp. z o.o. KRS: [ukryte] 2 o łącznej wartości 22.000,00 zł
 za ceny wywoławcze nie niższe niż wskazane powyżej w ogłoszeniu
Oferty należy składać w terminie do 22.12.2023 roku w formie pisemnej adresując na nowy adres Kancelarii Syndyka :
Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, piętro 1, 81- 574 Gdynia
lub mailowo na adres: [ukryte] – liczy się data wpływu oferty do kancelarii Syndyka a nie data nadania oferty pocztą
wskazując w tytule: oferta EL1E/GUp-s/106/2022 - udziały oraz nazwę spółki
Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta). Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.
Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65542291

Wróć do góry