Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 4

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo

Jestem
Firmą
Rodzaj
Inne
Stan
Używane

️Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo - pliki źródłowe projektu Genesis Bluebird, komputery MacBook, wyposażenie biura i inne.️

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie pisemnego ofertowego przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Genesis Bluebird spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku w całości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp/76/2023

syndyk masy upadłości Genesis Bluebird spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 27 kwietnia 2024 r. zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem zapadłym w sprawie GD1G/GUp/76/2023

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: przedsiębiorstwo upadłego Genesis Bluebird spółka z o.o. jako całość obejmującego zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej szczegółowo opisany w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Genesis Bluebird sp. z o.o. z marca 2024 r. – załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu, w tym w szczególności:

a)    Pliki źródłowe projektu o nazwie Genesis Bluebird wraz z dokumentacją oraz prezentacjami zabezpieczone z nośnika sieciowego Amazon S3 - i związane z nimi autorskie prawo majątkowe i prawo pokrewne - platforma Bluebird (szczegółowy opis zawarty został w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Genesis Bluebird sp. z o.o. z marca 2024 r. – załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu),
b)    Środki trwałe oraz wyposażenie (w tym m.in. sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny, wyposażenie biurowe, meble - szczegółowy opis zawarty został w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Genesis Bluebird sp. z o.o. z marca 2024 r. – załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu), 

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 2 926 000,00 złotych netto (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych i 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

2. Wyłącza się możliwość odrębnej sprzedaży praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłego wskazanych w §3 pkt 1 Regulaminu przetargu;

3. Sprzedaż i nabycie oraz wydanie przedsiębiorstwa upadłego w całości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ono w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Gdańsku przy ul. Mikołaja Kopernika 17 w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. 

Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

1. Oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem operatora pocztowego, z tym zastrzeżeniem, iż oferta musi fizycznie wpłynąć pod ww. adres najpóźniej w dniu 21 czerwca 2024 roku przed godziną zamknięcia biura podawczego zgodnie z informacjami o godzinach otwarcia biura podawczego zamieszczanymi na stronie internetowej Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
3. Kopertę należy zaadresować:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia Komisarz RS Marcin Pierożyński
sygnatura akt GD1G/GUp/76/2023
PRZETARG – OFERTA NABYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA
Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA”
zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.
4. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty zakupu przedsiębiorstwa opisanego w §3 ust. 1 Regulaminu przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium: 
292 600,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych i 00/100). 
6. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy: 
Genesis Bluebird spółka z o.o. w upadłości
mBank S.A.: 57 1140 1010 0000 4302 0700 1001
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – przetarg (GD1G/GUp/76/2023).
7. Wadium należy przelać najpóźniej z chwilą złożenia oferty, z tym zastrzeżeniem, że wadium musi wpłynąć najpóźniej w dniu 24 czerwca 2024 roku na wskazany powyżej rachunek bankowy, pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i winna zawierać czytelne:
a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne, niż osoby fizyczne podmioty,
b) aktualny wydruk lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innych właściwych rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną),
c) wskazanie numerów NIP i REGON (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL,
d) wskazanie przedsiębiorstwa upadłego, którego dotyczy oferta (szczegółowo opisanego w §3 ust. 1 Regulaminu przetargu),
e) oferowaną cenę nabycia netto, która nie może być niższa, niż cena wywoławcza określona w §3 ust. 1 Regulaminu Przetargu,
f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa upadłego,
g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,
h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetargu,
i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedsiębiorstwa upadłego oraz jego stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilnego,
j) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot, przy czym konieczne jest oznaczenie tego podmiotu,
k) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,
l) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty;
m) oświadczenia osoby fizycznej o jej stanie cywilnym w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
10. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną zgodnie ze sposobem reprezentacji. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu.
11. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.
12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.
13. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu [ukryte] lub [ukryte] od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
14. Syndyk zastrzega sobie prawo:
a) odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny;
b) niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
15. Oferty będą otwierane oraz rozpoznawane przez syndyka w obecności sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki przetargu syndyk dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty i będą obecni na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert.

Zapraszam do składania ofert
syndyk masy upadłości Genesis Bluebird sp. z o.o. w upadłości 
Daria Dampc-Dowbór

Data dodania ogłoszenia: 23.05.2024

Aktualizacja: 24.05.2024

Wróć do góry