Masaże Holistyczne Relaksacyjne Intuicyjne

Ogłoszenie nieaktualne

Masaże Holistyczne Relaksacyjne Intuicyjne

Cena

200

Jestem
Osobą prywatną
Oferuję / poszukuję
Oferuję
Rodzaj
Masaż

Jestem terapeutką holistyczną wykonującą zarówno masaże tantryczne, relaksacyjne, energetyczne, tajskie, lomi lomi jak i spotkania oraz konsultacje w dziedzinie psychologii, psychosomatyki, pracy z emocjami, uzdrawianiem  relacji itp...


Moje sesje tantryczne służą nie tylko relaksacji, ale także pomagają odzyskać wiarę w Twój potencjał, poprawić kondycję umysłu, zregenerować ciało oraz zagłębić się w swoją duszę, a także poprawić relacje partnerskie i pobudzić energię seksualną do życia.

Zapraszam Cię w daleką podróż w głąb siebie. To wyjątkowe mistyczne oraz transformujące przeżycie, jakim jest Neotantra która jest praktyką bazującą na pracy z ciałem oraz oddechem, uwalniającym nas od nadmiaru bodźców otaczających nas każdego dnia, chaosu w głowie, a także blokad powodujących, że mimo iż chcemy ruszyć do przodu, coś trzyma nas w miejscu.
Sesja tantryczna generuje życiodajną energię poprzez dotyk, a także ukojenie, dzięki któremu podczas seansu możesz pozwolić sobie na bycie tu i teraz w pełni zaopiekowany/na, zaakceptowany/na  otulony z czułością i troską, zostawiając swoje wszystkie problemy na zewnątrz, ciesząc się tym jak można spojrzeć na swój własny świat z innej perspektywy.
Ten czas pozwoli Tobie również zwiększyć świadomość swojego ciała i poczuć jak wszystko w środku rozpływa się zapadając w błogostan, co pomoże Tobie na koniec poczuć się lżej tak jakby ktoś zrzucił z Ciebie dotychczas dźwigany ciężar.
 
Moje sesje podzielone są na etapy, w których na wstępie możesz określić swoje granice, potrzeby, oczekiwania  lub miejsca w ciele, jeśli dokuczają Tobie jakieś dolegliwości, abym mogła je podczas masażu rozluźnić.

Podczas wstępnego rytuału zapoznam Cię z moim dotykiem oraz wprowadzę w błogi nastrój poprzez zatopienie się każdym Twoim zmysłem w dźwięk relaksującej muzyki o wysokich wibracjach, pozwalających na głębsze odczuwanie oraz aromaterapię i wyciszenie Twojego umysłu, aby uwolnić Cię od natłoku myśli i przygotować do wyciszenia, co pomoże Tobie zagłębić się w swoją wewnętrzną ciszę.
 
Podczas tej mistycznej podróży pracujemy wszystkimi zmysłami poza wzorkiem, a  blask świec  służy oczyszczeniu zarówno Twoich zmysłów jak i ciała oraz energetyki obu stron.
 
Sesja prowadzona jest sensualnym dotykiem dłoni oraz przedramionami jak przy lomi, a także dodatkowym atutem są elementy dynamiki na przemian z sensualnością.
 
Całość odbywa się w osłonie miejsc intymnych delikatną chustą pareo, tak by nie blokować przepływu energii, mając dostęp do meridianów w ciele.
 
Moja sesja nie skupia uwagi na sferze intymnej, natomiast pobudza punkty energetyczne, uaktywniajac energię seksualną, by przeprowadzić ją do serca oraz wyższych czakr.

Masaże wykonuje na macie lub stole do masażu w zależności od dobranej techniki.


W dbałości o Twoją przestrzeń i energię nigdy nie umawiam sesji po sesji, dlatego na koniec masz czas na odpoczynek i pobyciu samemu/ samej  z sobą, aby odrazu nie zrywać się i zdąrzyć zrównoważyć, by wszystko spokojnie przez Ciebie przepłynęło.
 
Kontakt [ukryte]
E-mail [ukryte]

 
Link do mojego profilu FB

https://www.facebook.com/profile.php?id= [ukryte] 64568

I am a holistic therapist performing both tantric, relaxation, energy, Thai, lomi lomi massages as well as meetings and consultations in the field of psychology, psychosomatics, working with emotions, healing relationships, etc.... 
 
My tantric sessions are not only for relaxation, but also to help you regain your faith in your potential, improve the condition of your mind, regenerate your body and go deeper into your soul, as well as to improve partner relationships and stimulate sexual energy for life.
 
You are invited on a long journey into yourself. This is a unique mystical and transformative experience, which is Neotantra which is a practice based on working with the body and breath, freeing us from the excess stimuli surrounding us every day, the chaos in our heads, and the blockages that cause us to move forward, even though we want to move forward, something keeps us stuck.
A tantric session generates life-giving energy through touch, as well as serenity, so that during the session you can allow yourself to be here and now fully taken care of/accepted/wrapped with tenderness and care, leaving all your problems outside, enjoying how you can look at your own world from a different perspective.
This time will also allow you to increase awareness of your body and feel everything inside melt away, falling into bliss, which will help you feel lighter at the end as if someone has lifted the burden you have carried so far.
 
My sessions are divided into stages, in which at the beginning you can define your boundaries, needs, expectations or places in the body, if any ailments are bothering you, so that I can relax them during the massage.
 
During the initial ritual, I will introduce you to my touch and put you in a blissful mood by sinking your every sense into the sound of relaxing music with high vibrations, allowing you to feel more deeply, as well as aromatherapy and calming your mind to free you from the rush of thoughts and prepare you for tranquility, helping you to go deeper into your inner silence.
 
During this mystical journey, we work with all the senses except the sense of sight, and the glow of the candles serves to purify both your senses and your body and the energies of both.
 
The session is guided by sensual touch of the hands and forearms as in lomi, with the added bonus of dynamic elements alternating with sensuality.
 
The whole session takes place while shielding the intimate areas with a delicate pareo shawl, so as not to block the flow of energy, having access to the meridians in the body.
 
My session does not focus on the intimate area, instead activating sexual energy to carry it to the heart and higher chakras.
 
I perform massages on a massage mat or table depending on the technique chosen.
 
 
In caring for your space and energy, I never schedule session after session, so you have time at the end to relax and be alone/alone with yourself, so that you don't break off right away and happen to let everything flow peacefully through you.

Data dodania ogłoszenia: 18.05.2024

Aktualizacja: 14.06.2024

Wróć do góry