Syndyk sprzeda 3 osiowe centrum obróbcze Chiron

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 2

Syndyk sprzeda 3 osiowe centrum obróbcze Chiron

Cena

60 000

Jestem
Firmą
Stan
Używane

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży z wolnej ręki w formie konkursu ofert ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości HIMET spółka z o.o. w upadłości
z siedzibą w miejscowości Pomysk Mały w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. GD1G/GUp/91/2023
syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą GD1G/GUp/91/2023.
ogłasza pisemny konkurs ofert
na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości stanowiącej:
3 osiowe centrum obróbcze CHIRON FZ12W nr 470-54
za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 60.000,00 zł netto (słownie: : sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT.
Sprzedaż i nabycie ruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.
WARUNKI KONKURSU OFERT
Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.
 
  1. Oferty należy składać do dnia 13 maja 2024 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).
  2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
  3. Kopertę należy zaadresować:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt GD1G/GUp/91/2023

OFERTA – konkurs ofert sprzedaż ruchomości
  1. Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej netto w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę płatne przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.
  2. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 13 maja 2024 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.
  3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 maja 2024 roku o godzinie 10:30  w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.
  4. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu [ukryte] od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek - syndyk

Data dodania ogłoszenia: 17.04.2024

Wróć do góry