Nieruchomości położona w Gniewie przy Placu Grunwaldzkim 14.

Ogłoszenie nieaktualne

Nieruchomości położona w Gniewie przy Placu Grunwaldzkim 14.

Cena

1 100 000

 • Liczba pokoi
  11
 • Rok budowy
  1500
Jestem
Firmą
Adres
Gniew
Plac Grunwaldzki 14
Cena za m2

3 428,93

Rodzaj nieruchomości
Dom kamienica
Liczba pięter w budynku
3
Powierzchnia
320,80 m2
Stan
Do remontu
Powierzchnia działki
245 m2

Prezes Zarządu INWEST - KOM w Gniewie Sp. z o. o. ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności niżej opisanej zabudowanej nieruchomości położonej w Gniewie przy Placu Grunwaldzkim 14:
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI: działka nr 82 o powierzchni 0,0245 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w obrębie geodezyjnym Nr 0019 w Gniewie przy Placu Grunwaldzkim nr 14 (GD1T/00055266/7).
 
 1. STAN PRAWNY: przedmiotowa nieruchomość stanowi własność:
Inwest – kom w Gniewie Sp. z o. o.
 1. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 1 100 000,00 zł netto (SŁOWNIE ZŁOTYCH: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100), do ceny wylicytowanej zostanie doliczony 23 % podatek od towarów i usług VAT.
Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Inwest – kom w Gniewie Sp. z o. o.
1. O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie.
2. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
3. Umowa przeniesienia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu nastąpi nie później niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu.


  TERMIN PRZETARGU:
  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19.12.2023r.
  o godz. 12:00 w Inwest – kom w Gniewie Sp. z o. o. , ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew.
  1. OPIS NIERUCHOMOŚCI:
  Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (kamienica z częścią usługową) na terenie działki Nr 82, arkusz 11, w obrębie geodezyjnym Nr 0019 w Gniewie przy Placu Grunwaldzkim nr 14 (GD1T/00055266/7). Przez/obok działki oznaczonej nr 82 znajdują się sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna (sanitarna/deszczowa), telekomunikacyjna/internet, c.o., gazowa, elektryczna. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowo-handlowej. Nieopodal znajduje się gotycki ratusz i pozostałości murów obronnych miasta i zespołu zamkowego. Dojazd do działki geodezyjnej nr 82 stanowi droga gminna 228073G – Plac Grunwaldzki. Nieco dalej występuje droga krajowa nr 91 (Gdańsk – Toruń) i droga wojewódzka nr 234. Teren działki zabudowany, częściowo utwardzony. Ponadto występuje teren biologicznie czynny tj. zieleń naturalna/roślinność niska-trawa. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 633 decyzją z dnia 24.08.1972 roku.
  Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, podpiwniczonym. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, ponadto poddasze częściowo użytkowe i nieużytkowe. W budynku znajduje się w sumie 5 mieszkań. Na parterze znajduje się lokal usługowy U1o pow. 79,5 m2. Na I piętrze znajdują się 2 lokale mieszkalne M1 o pow. 41,8 m2, M2 o pow. 65,8 m2; na II piętrze znajdują się 2 lokale mieszkalne M3 o pow. 49,6 m2, M4 o pow. 62,2 m2, na III piętrze/poddaszu znajduje się 1 lokal mieszkalny M5 o pow. 21,9 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi: 241,3 m2, ponadto wyst. poddasze nieużytkowe – strych ogólnodostępny. powierzchnia działki: 0,0245 ha, powierzchnia zabudowy: 121 m2, kubatura: 1350 m3.
  Opis lokali:
  U1 – w skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: sala konsumpcyjna, WC personelu i konsumentów, zaplecze gastronomiczne, korytarz. Wyposażenie w media: woda, gaz, kanalizacja, energia elektryczna. Podłoga w lokalu wyłożona terakotą, pomieszczenie sanitarne oraz zaplecze gastronomiczne - płytki ceramiczne. Pomieszczenia odnowione.
  M1 – w skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: kuchnia, p-pokój, WC, 2 pokoje. Wyposażenie w media: woda, gaz, kanalizacja, energia elektryczna.
  M2 – w skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: kuchnia, p-pokój, łazienka, 2 pokoje oraz 1 pokój dwuczęściowy. Wyposażenie w media: woda, gaz, kanalizacja, energia elektryczna. Lokal posiada przestronny balkon ze zdobieniami od Placu Grunwaldzkiego.
  M3 - w skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: kuchnia, p-pokój, łazienka, 2 pokoje. Wyposażenie w media: woda, gaz, kanalizacja, energia elektryczna.
  M4 - w skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: kuchnia, p-pokój, łazienka, 3 pokoje. Wyposażenie w media: woda, gaz, kanalizacja, energia elektryczna.
  M5 - w skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: p-pokój, schowek, kuchnia, łazienka, 2 pokoje. Wyposażenie w media: woda, gaz, kanalizacja, energia elektryczna.


  Właścicielem nieruchomości jest INWEST – KOM w Gniewie Sp. z o. o. nieruchomość posiada księgę wieczystą nr GD1T/00055266/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru starego miasta, wzgórza zamkowego, podzamcza w miejscowości Gniew jako planowanego obszaru przestrzeni publicznej (Uchwała Nr VII/69/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 kwietnia 2007 r.) teren zabudowy zwartej wielofunkcyjnej usługowo - mieszkaniowej (I.5.1.U/M1).


   
  1. WADIUM:
  1. TERMIN WNIESIENIA WADIUM UPŁYWA 15.12.2023 roku (datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Inwest – kom w Gniewie Sp. z o. o.).


  2. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy:
  Inwest – kom w Gniewie Sp. z o. o. prowadzony przez PEKAO SA
  Nr 58 1240 1268 1111 0010 9215 1579 w wysokości w wysokości 10% licytowanej ceny wywoławczej nieruchomości
  Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wniesienie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
    
   1. wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
    
   1. dowodu wniesienia wadium;
   2. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
   3. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).
    
   1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
    
   1. MINIMALNE POSTĄPIENIE: 11.000,00 (1% ceny wywoławczej netto)
   O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
   1. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
   2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz z pełną treścią zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne w siedzibie Spółki przy ul. Wiślanej 6 w Gniewie.
   3. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda jest wymagana.
   4. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości.
   5. Przystępując do przetargu oferent akceptuje wszystkie jego warunki.
   6. Przystępując do przetargu oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku wyboru jego oferty, jednocześnie z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu, ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przechodu przez przedmiot przetargu, gwarantujące dostęp każdoczesnym mieszkańcom do kamienicy przy Pl. Grunwaldzkim 12 dz. 80/3 oraz Pl. Grunwaldzki 13 dz. 81/2.
   7. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń, innych ograniczeń, za wyjątkiem tych wynikających z umowy najmu części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zawartej na okres od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2025 roku. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego.
   8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
   9. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można
    w siedzibie Spółki przy ul. Wiślanej 6 w Gniewie.
   10. Wizja lokalna nieruchomości możliwa jest po uprzednim umówieniu się.
   11. Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na stronie internetowej inwest-kom.pl, Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Nowinach Gniewskich oraz gazecie Wieści Kociewia, portal Trójmiasto.pl
   Czytaj więcej

   Numer ogłoszenia: 65519332

   Aktualizacja: 17.11.2023

   Wróć do góry