Wielorodzinna/Usługowa/MPZP/Media/Kiełpinek PKM

Ogłoszenie podstawowe
Gdańsk Kiełpinek
Szczęśliwa
1469 m2 1 175 200 zł
obserwuj
Skontaktuj się
obserwuj
3
Zamów ofertę na e-maila
Zdjęcie 1 / 3

Wielorodzinna/Usługowa/MPZP/Media/Kiełpinek PKM

Cena

1 175 200

Jestem
Firmą
Adres
Gdańsk Kiełpinek
Szczęśliwa 
Cena za m2

800

Rodzaj nieruchomości
Działka pod budowę
Nr oferty
PAN721358109
Powierzchnia
1 469 m2
Powierzchnia działki
1 469 m2
Dodatkowe informacje
  • Gaz
  • Woda
  • Kanalizacja
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

LOKALIZACJA
Działka usytuowana w spokojnej, ale jednocześnie świetnie skomunikowanej dzielnicy w Gdańsku - Kiełpinek. Bliskość obwodnicy pozwala na swobodne przemieszczanie się w każdym kierunku Trójmiasta. Jedynie kilka minut jazdy samochodem i znajdziemy się przy węźle Karczemki czy Armii Krajowej. Działka doskonale nadaje się na inwestycję. W pobliżu działki znajduje się centrum handlowe (Auchan, Leroy Merlin itd.), stacja PKM, prężnie działające osiedle Wiszące Ogrody. Dojazd do centrum zajmuje zaledwie ok. 15 minut.

DZIAŁKA
Grunt o powierzchni łącznej 1469 m2.
Media : prąd , woda, gaz, ogrzewanie miejskie  w drodze.
Wjazd od ulicy Szczęśliwej (droga publiczna),
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca oraz usługowa.
Wstępna weryfikacja pozwala na uzyskanie 800-1000PUM

MPZP

§ 13. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 005-M/U31 MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE
EWIDENCYJNYM: 2345
1. Numer terenu: 005.
2. Powierzchnia terenu: 1,58 ha.
3. Przeznaczenie terenu: M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zawierającej
zabudowę mieszkaniową M23, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i usługową U33, o której
mowa w § 3 ust. 3, z dopuszczeniem parkingów i garaży dla samochodów osobowych
innych niż na potrzeby inwestycji, małych hurtowni do 2000 m2 powierzchni użytkowej.
4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
;
2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;
3) nadziemne budowle wielopoziomowe (jak parkingi lub magazyny wielopoziomowe).
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:
nie ustala się.
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;
2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w
sposób zamaskowany (np.: ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominów; w
formie latarni, słupów ogłoszeniowo-reklamowych, małej architektury, a także w
formach innych elementów zagospodarowania występujących zwyczajowo w terenach
o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym);
3) dla zabudowy mieszkaniowej M22 dopuszcza się lokalizację infrastruktury
telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu;
4) zasady lokalizowania szyldów i nośników reklam zgodnie z § 6 uchwały, z
zastrzeżeniem pkt 6;
5) dopuszcza się wolnostojące nośniki reklam o maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej
do 18 m2 i słupy ogłoszeniowo - reklamowe;
6) zakaz lokalizacji nośników reklam w obszarze zieleni do utrzymania lub
wprowadzenia, o której mowa w ust. 11 pkt 2;
7) regulacje w zakresie estetyki zgodnie z § 7 uchwały, z zastrzeżeniem pkt 8;
8) zakaz realizacji ogrodzeń z paneli betonowych i żelbetowych.
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak na rysunku planu;
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej
inwestycją:
a) dla zabudowy mieszkaniowej M22: maksymalna 30%,
b) dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej:
maksymalna 40%;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
działki budowlanej objętej inwestycją:
Id: A42A036C-184B-4BDA-9825-49F156DD81E5. Podpisany Strona 29
a) dla zabudowy mieszkaniowej M22: 40%, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 2,
b) dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej:
30%, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 2;
4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:
a) minimalna: 0,
b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 1,0 - w tym dla kondygnacji
nadziemnych: 0,7;
c) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej
oraz usługowej: 1,8 - w tym dla kondygnacji nadziemnych 1,0;
5) wysokość zabudowy w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
a) minimalna: nie ustala się,
b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 13 m, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a,
b,
c) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej
oraz usługowej: 16 m, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a, b;
6) inne gabaryty obiektów i parametry zabudowy:
a) maksymalny poziom najwyższego punktu na pokryciu kubatury brutto budynku dla
obszaru "a” wyznaczonego liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu
dla zabudowy M22: 139 m n.p.m., dla pozostałej zabudowy: 142 m n.p.m.,
b) maksymalny poziom najwyższego punktu na pokryciu kubatury brutto budynku dla
obszaru "b” wyznaczonego liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu:
dla zabudowy M22: 146 m n.p.m., dla pozostałej zabudowy: 149 m n.p.m.,
c) pozostałe gabaryty obiektów i parametry zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem § 4
ust. 3;
7) formy zabudowy: dowolne;
8) kształt dachu: dowolny, z zastrzeżeniem pkt 9 lit. a;
9) inne:
a) dla dachów stromych ustala się połacie dachowe symetryczne, o jednolitej formie
dla poszczególnych zespołów zabudowy objętych jednym pozwoleniem na
budowę,
b) zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 200
- materiałami
papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,
c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o
łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3 m2 / 1 m2 powierzchni użytkowej
mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 4 mieszkań, z zastrzeżeniem ust.
17 pkt 2.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) wielkość działki: dowolna;
Id: A42A036C-184B-4BDA-9825-49F156DD81E5. Podpisany Strona 30
2) szerokość frontu działki: dowolna;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy Szczęśliwej (026-KD81);
2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej
objętej inwestycją: zgodnie z § 5 uchwały;
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz
dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5
stanowisk postojowych dla samochodów osobowych;
2) w zachodniej części terenu zieleń do utrzymania lub wprowadzenia (z minimalnym
udziałem 80% powierzchni biologicznie czynnej) - jak na rysunku planu - maksymalne
zachowanie istniejącego zadrzewienia;
3) co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w ust. 7 pkt 3,
należy przeznaczyć pod zadrzewienia, ustalenie to nie dotyczy domów mieszkalnych
wolnostojących jedno- lub dwumieszkaniowych oraz zabudowy bliźniaczej lub
szeregowej jedno lub dwumieszkaniowej;
4) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w
przepisach odrębnych.
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania.
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się.
15. Stawka procentowa: 30%.
Id: A42A036C-184B-4BDA-9825-49F156DD81E5. Podpisany Strona 31
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na
podstawie odrębnych przepisów: gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami
odrębnymi.
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu:
1) dopuszcza się wolnostojące garaże boksowe, w liczbie nie większej niż dwa, na działce
budowlanej objętej inwestycją dla domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub
dwumieszkaniowych;
2) w zagospodarowaniu terenu - dla poszczególnych zespołów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej - należy uwzględnić, zapewniając dogodne dojście, lokalizację
ogólnodostępnych placów zabaw dla małych dzieci wyposażonych m.in. w
piaskownice, ławki, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, itp.
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;
2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów
obiektów kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania;
3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego
wykorzystania;
4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;
5) dla zabudowy mieszkaniowej - w przypadku realizacji ogrodzeń - zaleca się
zachowanie jednolitej wysokości ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych (np.
ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, ulic);
6) zaleca się wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewów;
7) zalecana maksymalna odległości placów zabaw (o których mowa w ust. 17 pkt 2) od
najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego: 80 m;
8) w granicach terenu występują obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas
ziemnych nie wykazane w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas

Zapraszamy na prezentację!

KUP Z NAMI - KORZYSTNIE I BEZPIECZNIE!

- 0% prowizji od Kupującego (dotyczy ofert oznaczonych znaczkiem KUP bez prowizji) i żadnych dodatkowych lub ukrytych kosztów
- gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę
- oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu
- zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję

czytaj więcej
zgłoś do moderacji

W pobliżu

Zobacz inne oferty od PARTNERZY Nieruchomości

35 pokojowy hostel / sala bankietowa

Ogłoszenie premium

5 500 000 zł

Aktualizacja: 3 dni temu

Słoneczne mieszkanie z ogrodem ponad 90 m2!

Ogłoszenie premium

649 000 zł

Aktualizacja: 7 dni temu

Obiekt wielofunkcyjny, Człuchów centrum, podzamcze

Ogłoszenie premium

2 490 000 zł

Aktualizacja: 57 minut temu

Tylko u nas - nietuzinkowe

Ogłoszenie mini

690 000 zł

Aktualizacja: 15 godzin temu
Wielorodzinna/Usługowa/MPZP/Media/Kiełpinek PKM

Oferta, którą oglądasz

Wielorodzinna/Usługowa/MPZP/Media/Kiełpinek PKM

Zapytaj o ofertę
730007... Wyświetl numer
Polityka prywatności

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Kiełpinek
Szczęśliwa 
Zobacz dane kontaktowe
Ważne jeszcze 358 dni (do 27.11.2024)
  • Numer ogłoszenia: 64946200
  • Data wyróżnienia: 16.08.2022
  • Data wprowadzenia: 04.08.2022
  • Aktualizacja: 28.11.2023
Zadzwoń SMS
Wróć do góry