Żukowo
Polna
6818 m2 2 181 760 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65373955
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
blur
Żukowo  8 działek pod zabudowę wielorodzinną: zdjęcie 91930827
  • Galeria
  • Mapa
Żukowo, Polna 6818 m2 2 181 760 zł

Żukowo 8 działek pod zabudowę wielorodzinną

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Dodatkowe informacje
  • Gaz
  • Woda
  • Kanalizacja
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Zespół 8 działek budowlanych pod zabudowę wielorodzinną położonych przy ul. Polnej w Żukowie na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem 29-MW,U z dnia 28.04.2020 o nr XXI/253/2020.
Zapisy planu:
8. Dla terenu 29-MW,U (o powierzchni ok. 0,68ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług w parterach budynków lub zabudowy usługowej.
2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) forma zabudowy: wolnostojąca;
2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 50%
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2, w tym dla kondygnacji nadziemnych 1,5;
5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0;
6) minimalna powierzchnia działki: w liniach rozgraniczających terenu;
7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 25%;
8) liczba kondygnacji nadziemnych: do 3;
9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną;
10) wysokość zabudowy: do 14m;
11) rodzaj wykończenia elewacji ścian oraz geometria i pokrycie dachu:
Id: 072117A2-191F-4982-A131-25DDF6901391. Podpisany Strona 21
a) ustala się wykończenie elewacji ścian tynkiem naturalnym w kolorze białym, beżowym, piaskowym, pastelowych odcieniach żółtego, écru, szarym lub grafitowym. Dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą,
b) dla nowej zabudowy dla głównych połaci dachu dopuszcza się dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni. Dopuszcza się dach płaski,
c) dopuszcza się pokrycie dachu dachówką cementową, ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej lub grafitu,
d) w nowych budynkach zlokalizowanych w granicach jednej nieruchomości należy stosować jednakową kolorystykę pokrycia elewacji oraz jednakową kolorystykę pokrycia dachów. Nie dotyczy dachów płaskich,
e) nowe budynki na działkach należy lokalizować kalenicą równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki lub nieprzekraczalnej linii zabudowy.
3. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się częściowo w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 16.
4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 25.
5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
Dostępne  działki:
1. Działka xxx/14 - 0,0823 HA
2. Działka xxx/13 - 0,0866 HA
3. Działka xxx/12 -0,1008 HA
4. Działka xxx/11 - 0,0819 HA
5. Działka xxx/9 - 0,0865 HA
6. Działka xxx/10 - 0,0823 HA
7. Działka xxx/15 - 0,0811 HA
8. działka xxx/16 - 0,0819 HA
Zakup działki z udziałem w drodze wewnętrznej nr xxx/8 o pow.850m2. Cena 1/8 udziału w drodze wynosi 34000zł brutto.
Zapraszamy do rezerwacji i zakupu działek. Teren idealny pod inwestycję deweloperską.

W pobliżu

Data dodania ogłoszenia: 05.07.2023

Aktualizacja: 19.08.2023

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Akces Nieruchomości

Gdynia Dąbrowa 4-pokojowe z antresolą Oliwkowa

Ogłoszenie podstawowe

890 000 zł

Aktualizacja: 1 miesiąc temu

Kaszuby działka letniskowa jezioro Zagnanie

Ogłoszenie podstawowe

350 000 zł

Aktualizacja: 2 dni temu

Dom blisko lasu Łężyce koło Gdyni

Ogłoszenie podstawowe

670 000 zł

Aktualizacja: 18 dni temu

Mosty gmina Kosakowo dom blisko morza

Ogłoszenie podstawowe

1 350 000 zł

Aktualizacja: 2 miesiące temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry