Ogłoszenie nieaktualne

Brygadzista produkcji

Firma
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Produkcja
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna

Zakres obowiązków:
 • Zarządzanie podległą grupą Pracowników; codzienny podział zadań pomiędzy Członków Zespołu, kontrola terminowości i jakości wykonywanych zadań
 • Ścisła współpraca z Liderami produkcji oraz Kierownikiem produkcji
 • Weryfikacja poprawności i jakości wykonywania zleceń produkcyjnych
 • Zapewnienie dostępności narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy przez Zespół oraz rozliczanie ich stanu ( ścisła współpraca z magazynem )
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP oraz PPOŻ
 • Motywowanie Pracowników do przekazywania pomysłów mających na celu ulepszenie procesów organizacyjnych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Doświadczenie w zarządzaniu grupą Pracowników
 • Umiejętności planistyczne i organizacyjne; zdolność do efektywnego rozdziału prac na podległych Pracowników
 • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing (standaryzacja, 5S, 5WHY, Kaizen itp.)
 • Nastawienie na wysoką jakość pracy
 • Mile widziana wiedza z obszarów obróbki metali, spawania, procesów montażu                         
 • Dyspozycyjność do pracy 3-zmianowej
 • Znajomość obsługi komputera (w szczególności Word, Excel) oraz programów typu ERP
Oferujemy:
 • Pakiet opieki medycznej dla Pracownika i jego rodziny (pakiet dofinansowany przez pracodawcę).
 • Dedykowany opiekun, który przez pierwsze 3 miesiące będzie Cię wspierał we wdrożeniu w obowiązki i organizację.
 • Praca na nowoczesnym sprzęcie elektronicznym dostosowanym do potrzeb stanowiska
 • Ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.
 • Bezpłatny parking pod samą firmą.
 • Stołówka do dyspozycji pracownika, gdzie napijesz się pysznej bezpłatnej kawy, herbaty (bez ograniczenia), podgrzejesz posiłek (dostępność do mikrofalówek).
 • Program rekomendacji pracowników. W przypadku zatrudnienia pracownika, którego polecisz, otrzymasz nagrodę: dodatkową premię pieniężną lub dodatkowe dni wolne.
 • Dogodna lokalizacja: firma mieści się blisko obwodnicy i węzła Trasy Kaszubskiej. Pod firmą przystanek autobusowy

Prosimy o dodanie klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AIC S.A. z siedzibą w Gdyni (81-577), ul. Rdestowa 41. 2. Dane kontaktowe: fax +48 58 785 61 60, e-mail: rekrutacja@myaic.com 3. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu: 1) przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 1 kodeksu pracy jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Podstawą prawną w zakresie przetwarzania danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu e-mailowego jest uzasadniony interes Administratora, stanowiący przesłankę legalizującą wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W pozostałym zakresie, w tym w zakresie Państwa wizerunku, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 2) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, stanowiący przesłankę legalizującą, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie są Państwo zobowiązani do wskazywania swoich danych osobowych, jednak w przypadku ich niepodania, Administrator nie będzie mógł uwzględnić Państwa kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody. W tym zakresie, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody. 5. Wskazane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zewnętrznemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, kancelarii prawnej (w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora) lub firmie hostingowej, z której usług korzysta Administrator. Administrator nie będzie jednak przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. krajów spoza Unii Europejskiej). Podmioty, które otrzymają Państwa dane osobowe, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO. 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, następnie przez okres 36 miesięcy, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dokumentów rekrutacyjnych dla celów kolejnych procesów rekrutacyjnych do czasu wycofania przez Państwa zgody w tym zakresie. 7. Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo: a) żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia; c) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych; d) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych; e) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych. 8. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@myaic.com. 10. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub gdy po stronie Administratora będzie istnieć podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. 11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 14.06.2024

Wróć do góry